Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Třeboňsko

(CHKO)

Lokalita

Třeboňsko je jedna z mála CHKO vyhlášených v rovinaté krajině po staletí kultivované člověkem. Přesto se zde zachovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty. Na mnoha místech lze dosud hovořit o harmonické krajině, kde jsou lidské aktivity v určité rovnováze s přírodou. Proto je CHKO Třeboňsko současně i biosférickou rezervací programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO.

Rok vyhlášení 1979
Rozloha 700 km²
Nadmořská výška 410 m (Veselí nad Lužnicí)
Webová stránka správy Správa CHKO Třeboňsko
VelkyTisy.jpg, 92kB
PisecnyPresypUVlkova.jpg, 172kB
RaselinistePele.jpg, 151kB

Předměty ochrany

Nachází se zde 5 území, které mají statut národních přírodních rezervací, k nejcennějším oblastem patří tzv. přechodová rašeliniště. Najdeme zde ale i velmi krásné přírodní památky ... Je zde také vzácné luční rašelině s početnými prameništi na břehu Horusického rybníka, které je chráněno v rámci Národní přírodní rezervace Ruda.

Základní charakteristika

Příroda Třeboňska vyniká především neobyčejnou pestrostí biotopů. V rozmezí několika desítek kilometrů zde najdete rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, zbytky lužních lesů, přechodová rašeliniště, která se svými podmínkami přibližují chladné severské tundře, teplé stepní lokality, mokřadní louky či rybníky, jejichž břehy často nahradily původní mokřadní ekosystémy. Třeboň S touto rozmanitostí úzce souvisí i mimořádná druhová pestrost především rostlin a bezobratlých živočichů, kteří se na území CHKO Třeboňsko vyskytují.

Přestože je krajina Třeboňska už po staletí kultivovaná člověkem, zachovaly se zde velmi cenné přírodní hodnoty, které jsou chráněné jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Je zajímavé, že Třeboňsko s více než 400 rybníky patří k mimořádně významné lokalitě z hlediska výskytu vodních ptáků, a to nejen v rámci České republiky, ale i střední Evropy. Celkem bylo na Třeboňsku pozorováno 280 druhů ptáků, z toho více než 180 hnízdících. V rámci evropského programu Natura 2000 zde byla vyhlášena Ptačí oblast Třeboňsko.

Třeboňsko má, zvláště díky rybníkům, mimořádně vhodné prostředí pro rekreaci, koupání,turistiku, cykloturistiku (na každém informačním středisku jsou k dispozici brožurky s turistickými a cykloturistickými trasami), vodáctví, rybaření, houbaření, tramping a myslivost

Z hlediska klimatických podmínek patří většina území Třeboňska do mírně teplé a mírně vlhké oblasti s mírnou zimou typu pahorkatinového (typ B3). Na okrajích sem zasahuje typ B5 (mírně teplý, mírně vlhký, ale vrchovinný). Průměrná roční teplota ve střední části území (Třeboň) je 8°C, průměrná teplota ledna -2,8°C a průměrná teplota července 18°C. Průměrné roční srážky dosahují 650 mm (600-700 dle nadmořské výšky). Průměrná délka trvání souvislé sněhové pokrývky je 50-60 dní s maximem 20-30 cm. Převládají západní a jihovýchodní větry.

Centrem oblasti je nepochybně Třeboň, lázeňské město vyhlášené svými památkami (zámek, kostel sv. Jiljí, Schwarzenberská hrobka).

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast a biosférická rezervace rozdělena do tří zón: centrální, nárazníkové a přechodové. Centrální zóna o rozloze 3749 ha zahrnuje nejcennější a nejméně poškozené části oblasti, chráněné většinou ještě formou maloplošného zvláště chráněného území, pokrývá 5.4 % území. Veškerá činnost v centrální zóně musí být podřízena ochrannému režimu daného území. Jedná-li se o stadium ekosystému podmíněné určitou činností člověka, je nezbytně nutné tuto činnost udržet v takové podobě, která vznik cenných biotopů umožnila.

V rámci CHKO Třeboňsko jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Nová řeka
Nová řeka

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující literaturu:

  1. chkotreb.wz.cz
  2. trebonsko.cz

Autor: Lucie Hanzalová, 2.B, 2010