Záblatské louky

(Přírodní rezervace)

Přírodní rezervace Záblatské louky se rozprostírá v těsné blízkosti Záblatského rybníka v CHKO Třeboňsko. Nachází se zde na Třeboňsku již výjimečné rašelinné a vlhce kosené louky.

ZablatskeLouky.jpg, 106kB
Katastrální území Záblatí
WGS84 souřadnice 49°6'20.339"N, 14°39'10.394"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 108,00 ha
Nadmořská výška 426 - 427 m

Předmět ochrany

Ty to pozemky jsou vlastnicky rozděleny a rozsah obhospodařovaných ploch není stálý. Louky jsou každoročně koseny jen na nerozbahněných místech, ostatní části zůstávají v přirozeném stavu. V 70. a 80. letech 20. stol. byla společenstva luk značně poškozena nadměrným vyvážením prasečí kejdy z nedalekých výkrmen do těchto oblastí. Dnes je zde jakékoliv hnojení vyloučeno a dochází k postupnému zlepšování stavu.

Rostliny

ViolkaSlatinna.jpg, 41kB V těchto plochách roste ostřice štíhlá a zobánkatá, třtina šedavá, suchopýr úzkolistý a zábělník bahenní. V místech, kde jsou sečeny okraje vysokých ostřic, roste početná populace violky slatinné. Na vyvýšených místech v okolí zaplavených těžebních jam se uchytily nálety bříz a olší. Okraj vodní hladiny v severozápadní části rybníka lemují rozsáhlé rákosiny s dominantním rákosem obecným, místy plochy orobince úzkolistého a širolistého, zblochanu vodního , vtroušeně roste kosatec žlutý a zevar vzpřímený. Některé stoky pokrývá žebratka bahenní a rdest vzplývavý. V tůňkách po těžbě rašeliny roste zevar nejmenší a bublinatka jižní

Živočichové

Byly zde zjištěny 53 druhy hnízdících ptáků, mimo jiné čírka modrá, pochop rákosní, chřástal vodní, čejka chocholatá, bekasina otavní, linduška luční, bramborníček hnědý, slavík modráček. Rybník je shromaždištěm a migrační zastávkou vodních ptáků, především několika tisíc potápek, kachen, hus, labutí a lysek černých. Rezervace má význam i pro ochranu obojživelníků, žije tu skokan ostronosý. Na březích rašelinných kanálů spojených s rybníkem se koncentruje v zimním období větší množství vydry říční.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Tereza Chladová, 2.B