Vltava Lužnice Otava Sázava Berounka O projektu

Rybná

(Rybný potok)

Základní charakteristiky toku
Prameniště V mokřadu na česko-rakouské hranici 2,5 km západně od Českých Velenic v nadmořské výšce cca 510 m
Ústí Zleva do Lužnice na českorakouské hranici 2 km východně od Krabonoše v nadmořské výšce cca 465 m
Délka toku Min. 7 km, v důsledku velké meandrovitosti ve skutečnosti výrazně delší

Přítoky

Bez významných přítoků

Průběh toku

Z mokřadů na českorakouské státních hranici vtéká do českého vnitrozemí, protéká Rybným rybníkem, a severovýchodním směrem obtéká České Velenice. Jen 1,5 km severně od nich se stáčí přímo na sever a její tok pak tvoří česko-rakouskou státní hranici až k ústí do Lužnice.

Vnitrozemím pod Rybným rybníkem protéká pod hlavní silnící z Třeboně na České Velenice a pokračuje v asi tři metry hluboké sníženině nejprve jako sotva patrný potůček uprostřed hustého travnatého podrostu. Později v lesních úsecích silně meandruje až k bývalé PSácké silničce vedoucí z okraje Českých Velenic na sever:

Rybná Rybná Rybná Rybná

Tuto silničku podchází a krátce na to od soutoku s potokem protékajícím Josefským rybníkem již začíná tvořit česko-rakouskou státní hranici tak, jak bylo určeno smlouvou ze Saint-Germain-en-Laye, podle které se Západní Vitorazsko stalo v roce 1920 součástí Československé republiky. Nejprve jsou břehy místy poměrně obtížně schůdné, avšak právě v tomto úseku je Rybná výrazně zaříznutá do okolní lesní krajiny (místy až 10 m, ale později se snížena kolem toku rozšiřuje a zplošťuje) a její tok vytváří množství zajímavých meandrů. Přes Rybnou v tomto úseku kdysy vedly dvě lesní cesty do Rakouska, ale nyní po nich zbývá jen závora jako památka:

Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná
Rybná

Náhle les na obou březích poněkud ustupuje a Rybná vtéká do upraveného, místy i mírně regulovaného úseku, jimž se dostává do Krabonošské nivy, v níž ústí do Lužnice:

Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná Rybná

Zajímavá místa poblíž toku

České Velenice

Krabonošská niva

Přírodní rezervace rozkládající se na výměře 36,33 ha mezi česko-rakouskou státní hranicí a východním okrajem Nové Vsi nad Lužnicí chrání přirozený tok Lužnice se slepými rameny a tůněmi.

Použitá literatura

Při zpracování stránky nebyly použity žádné podklady, pouze vlastní zkušenosti z terénu.

Autor: Richard Černý, 2012