Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

České Švýcarsko

(Národní park)

Lokalita

Tento národní park se nalézá v okrese Děčína (v severních Čechách)a zaujímá oblast při státní hranici s Německem. Sousedí s Národním parkem Saské Švýcarsko. NP je členěn do 3 zón. Sídlem správy Českého Švýcarska je město Krásná Lípa.

Rok vyhlášení: 1. 1. 2000
Rozloha: 79 km²
Nadmořská výška: 117 m (Labe u Hřenska) - 619 m (Růžovský vrch)
NP České Švýcarsko Západ slunce

Předměty ochrany

Posláním tohoto národního parku je uchování nebo zlepšení příroní krajiny a jejích hodnot (různých geomorfologických prvků, biodiverzitu rostlin a volně žijících živočichů). Ovšem hlavním předmětem ochrany tohoto území jsou unikátní skalní města s různými roklinami a pískovcovými útvary.

Základní charakteristika

Pravčická brána

České Švýcarsko je čtvrtý a nejmladší park v České republice. Název tohoto parku vznikl odvozením od názvu Saské Švýcarsko, používaném pro německou část Labských pískovců.

Před vznikem národního parku tvořilo jeho území nejcennější část Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, vyhlášené na původní rozloze 324 km² již v roce 1972. Nejnavštěvovanějším místem v Českém Švýcarsku je určitě Pravčická brána. Mezi další zajímavé turistické atrakce určitě patří : výlet na lodi (Děčín - Hřensko - Děčín), výletní zámeček Sokolí hnízdo, Mariina Vyhlídka, Rudolfův kámen, Malá Pravčická brána a Soutěsky. Mezi neméně zajímavé patří dále fauna a flóra. Ze vzácnější fauny se zde vyskytuje i výr velký, krkavec velký, skorec vodní, čáp černý a vzácněji se zde vyskytuje nově vysazený rys ostrovid a sokol stěhovavý. Vlivem velkých teplotních i vlhkostních rozdílů mezi plošinami a kaňonovitými údolími se ve vyšších suchých a teplých polohách nacházejí porosty borovice lesní s přimíšenou břízou a jeřábem, ve stinných údolích rostou chladnomilné smrky, buky, kleny a javory. Významné jsou zbytky původních lesů, které se zachovaly na nedostupných skalách.Z významných rostlin zde roste rojovník bahenní, šicha černá, violka dvoukvětá, čípek objímavý, žebrovice různolistá, různé kapraďorosty a četné druhy mechů. Pro území je typická klimatická inverze, kdy se studený vzduch hromadí na dně roklí, kde rostou chladnomilné podhorské a horské druhy, a na výše položených skalách se vyskytují teplomilná společenstva.

Národní park zasahuje do území 9 samosprávných celků (viz. níže).

V rámci NP České Švýcarsko jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Ledopád Opona

Na tomto území se dále nachází:

Křinice

Blízko se nachází:

Mapa Českého Švýcarska

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující internetové zdroje:

Autor: Adéla Šimková, 2.C, 2010