Úvod Průběh toku Historie Fauna Flóra Vodní hospodářství O projektu

Fauna v okolí Zlaté stoky

Fauna a flóra spadá do péče CHKO Třeboňsko.

Savci

V okolí Zlaté stoky lze pozorovat biodiverzitu tradičních druhů živočiců, jenž se vyskytují po celém našem území. Jejich hojnost zde je však zvýšena díky malému zásahu člověka do krajiny. Mimo tradiční druhy zde lze také nalézt i ohrožené druhy, jako je např. vydra říční,jejíž populace je zde nyní stabilní. Velmi početně zastoupeným druhem je lesní zvěř a to ať už se jedná např. o jelena evropského či zajíce polního. Celkem se počet druhů savců pohybuje přibližně kolem 50.

Vydra říční.jpg, 42kB Jelen evropský.jpg, 62kB Zajíc polní.jpg, 21kB

Ptáci

Nejen Třeboňsko se pyšní celou řádkou rybníků a jelikož tyto uměle vytvořené nádrže protkávají celý úsek stoky, stává se tak vhodným místem pro výskyt ptáků. Nejhojněji zastoupenými jsou ptáci brodiví. Mezi jejich nejznámější zástupce patří např. volavka popelavá, volavka bílá, čáp bílý, čáp černý, kvakoš noční. Konkrétně Třeboňsko se ovšem může chlubit výskytem vzácného druhu dravce – orla mořského. Jeho populace se pohybuje v počtu okolo 10 párů.

Volavka popelavá.jpg, 27kB Čáp bílý.jpg, 44kB Kvakoš noční.jpg, 60kB

Plazi

Protože Třeboňsko je relativně vlhká oblast s rozsáhlými vodními plochami, druhová pestrot plazů je zde poněkud nižší. Vyskytuje se zde celkem 6 druhů plazů, jejichž výskyt je běžný i v jiných částech České republiky, včetně jedovaté zmije obecné. K nejohroženějším druhům oblasti patří užovka hladká.

Užovka hladká.jpg, 96kB Zmije obecná.jpg, 83kB

Obojživelníci

Díky značnému počtu vodních ekosystémů se na Třeboňsku vyskytuje poměrně velké množství obojživelníků. Celkem zde bylo zaznamenáno 12 druhů. K nejcennějším ohroženým druhům patří ropucha krátkonohá, čolek velký a kuňka ohnivá.

Kuňka ohnivá.jpg, 23kB Ropucha krátkonohá.jpg, 33kB 4olek velký.jpg, 37kB

Ryby

V čistých úsecích řeky Lužnice a jejích slepých ramenech či v podhorské říčce Dračici se vyskytují vzácné druhy ryb. K těmto ohroženým druhům patří například lipan podhorní, sekavec písečný, mřenka mramorovaná anebo piskoř pruhovaný. Na Třeboňsku dosud přežívá i ohrožený druh z třídy kruhoústých – mihule potoční.

Lipan podhorní.jpg, 27kB Mihule potoční.jpg, 35kB Sekavec písečný.jpg, 24kB

Bezobratlí živočichové

Pestrá společenstva bezobratlých živočichů vázaných na mokřadní ekosystémy najdeme na březích třeboňských rybníků či řek. I když se mezi nimi nachází i mnoho vzácných druhů, jejich význam spočívá především v množství jednotlivých druhů. Vyskytuje se zde řada druhů vážek, chrostíků, střechatek, pavouků či korýšů. Z motýlů je to například bělopásek topolový, batolec červený či ojedinělá populace bělopáska tavolníkového, která se v Čechách vyskytuje jen na Třeboňsku.

Okáč voňavkový.jpg, 55kB Vážka žlutavá.jpg, 20kB Střechatka obecná.jpg, 22kB

Použité zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Tereza Mikšovská 2.C