Horní luka

(Přírodní památka)

Louky a prameniště na severovýchodních svazích Kletě, 1 km západně od obce Krasetín.

HorniLuka.jpg, 668kB
Katastrální území Holubov (okres Český Krumlov)
WGS84 souřadnice 48°53'7.55"N, 14°17'52.26"E
Katastrální výměra 6,41 ha
Nadmořská výška 634 - 686 m
Rok vyhlášení 1996

Geologie

Území přírodní památky leží v centrální části granulitového masivu Blanského lesa, převažující horninou je slídnatý granulit. Na severních svazích byly ojediněle zjištěny usměrněné polohy žuly a skarnu. Povrch kryjí typické kambizemě a v místech pramenišť a mokfiadů jsou vyvinuty typické gleje.

Rostliny

PrstnatecFuchsuv.jpg, 36kB V území přírodní památky převládají společenstva mezofilních luk svazu Arrhenatherion s početnou populací prstnatce listnatého (= Fuchsova, Dactylorhiza longebracteata = Dactylorhiza fuchsii). Z dalších druhů zde najdeme např. řebříček obecný, psineček tenký, kostřavu červenou, trojštět žlutavý, medyněk měkký, třezalku skvrnitou, rozrazil rezekvítek, kopretinu časnou. V roce 1994 kvetlo v chráněném území několik rostlin pětiprstky žežulníku, v dalších letech však nebyly znovu ověřeny. Na malých prameništích a mokřadech v nejspodnûjší (severní) části území jsou společenstva vysokobylinných luk svazu Calthion, ostřicové porosty svazu Caricion fuscae a fragmenty střídavě vlhké luční vegetace svazu Molinion. Maloplošně jsou zde zastoupeny porosty ostřice Hartmanovy,na prameništích se nachází menší populace prstnatce májového. Dříve se zde na podmáčených stanovištích vyskytovala ostřice Davallova a tučnice obecná, jejich výskyt však nebyl v posledních letech potvrzen. Okraje mezofilních luk jsou porostlé krátkostébelnými trávníky svazu Violion caninae s dominující smilkou tuhou. Floristicky zajímavé je ochranné pásmo přírodní památky, kde se nachází bohatá populace všivce ladního a prstnatce májového. V okrajové severní části chráněného území jsou náletové dřeviny s topolem osikou, smrkem ztepilým a břízou bělokorou.

Živočichové

Pestrost rostlinného pokryvu se odráží v druhové bohatosti entomofauny. Žije tu např. mandelinka Lilioceris merdigera, potravně vázaná na lilie a konvalinky, sporadicky se vyskytuje tesařík a mnoho vzácných a lokálně rozšířených druhů dvoukřídlých, např. lupice, hlavatěnka, břežnice a kuklice.

HorniLuka_1_X_2005.jpg, 188kB

Využití

Větší část lokality se nachází v místě lyžařské sjezdovky, občasně využívané k zimním sportÛm. Dříve byly louky pravidelně dvakrát ročně koseny, od roku 1991 se kosí jen jednou ročně. Přes každoroční seč expandují do lučních porostů medyněk měkký, psineček tenký a místy metlice trsnatá.

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Nikol Janů