Blanský les

(Chráněná krajinná oblast)

CHKO Blanský les tvoří netknutý krajinný celek v podhůří Šumavy, jehož ochrana byla vyhlášena 8. prosince 1989. Blanský les je převážně zalesněná hornatina a vrchovina podkovitého tvaru, jejíž osu tvoří Křemžský potok, který protéká širokou kotlinou a pod zříceninou hradu Dívčí Kámen se vlévá do Vltavy, která zároveň tvoří i východní hranici této chráněné krajiné oblasti. Nejnižším bodem CHKO je Vltava u Cáby (420 m n. m.), naopak nejvýše položeným bodem je vrchol Kleť (1084,2 m n. m.) Většina plochy Blanského lesa se rozkládá na území okresu Český Krumlov, na severu a západu zasahuje do okresu Českých Budějovic a Prachatic. Celá CHKO zahrnuje zcela nebo částečně správní území 16 obcí, ve kterých žije téměř deset tisíc stálých obyvatel.

kanon-vltavy.jpg, 116kB
Katastrální výměra 21 235 ha
Nadmořská výška 1084,2 m
Rok vyhlášení 1989

Geologické podloží

Netknutá příroda Blanského lesa se rozkládá na celkové ploše 212,35 km². Velký podíl na geologickém podloží tohoto území má hornina moldanubikum. Tento typ horniny se skládá z metamorfitů o vysokém stupni metamorfózy (většinou polymetamorfovaných a prostoupených plutonickými horninami) a variských hlubinných vyvřelin. granulit.jpg, 43kB Převážnou část území CHKO tvoří granulitový masiv Blanského lesa, který se skládá převážně ze slídnatého granulitu. V centrální části masivu jsou rozšířena částečně serpentinizovaná ultrabazika. V okolí Křemže je na zvětraliny těchto terciálních hornin vázáno ložisko niklu a místy vystupují na povrch i žíly dvojslídné turmalinické žuly. Na severním svahu Kletě je ojedinělý granát-pyroxenického skarnu. Jižní a jihovýchodní část CHKO je budována horninami pestré tzv. českokrumlovské série, v níž se střiídají krystalické vápence, amfibolity, grafitické horniny a erlány. Podél západní hranice CHKO mezi Vodicemi a Dobročkovem probíhá východním okrajem tektonické Lhenické brázdy pruh hadců a amfibolitů.

Severovýchodní okraj oblasti zasahuje do Českobudějovické pánve, kterou vyplňují především sedimenty. Kvartérní pokryvy tvoří zejména svahoviny, podél severní hranice jsou rozšířeny také pleistocenní prachovce a sprašové hlíny. Celá oblast je rozčleněna erozí vodních toků a denudací na soustavu nižších horských hřbetů, jednotlivých tvarů kopcovitého reliéfu a ploch kotlinových údolí.

Území chráněné krajinné oblasti zasahuje do geomorfologického celku Šumavské podhůří, podcelku Prachatická hornatina (převážná část území), Bavorovská vrchovina (malá část na severozápadě území patří i k okrsku Netolická pahorkatina) a Českokrumlovská vrchovina (na jihu CHKO malý cíp okrsku Boletická vrchovina). Z podcelku Prachatická hornatina zasahují do území okrsky Blanský les (centrální nejvýše položená část území), Křemžská kotlina (centrální sníženina), v jižní části Chvalšinská kotlina a na západě Lhenická brázda. Pruh na východu území tvoří Kaplická brázda (okrsky Kroclovská a Velešínská pahorkatina), která již patří k celku Novohradské podhůří.

Hydrologická síť

Celá oblast CHKO Blanský les náleží k povodí Vltavy, která tvoří východní hranici CHKO v délce 12 km v hlubokém údolí. Ve vodoměrné stanici Březí u Boršova nad Vltavou nedaleko pod hranicí CHKO má průměrný průtok 20 m³/s. Největšímím levostranným přítokem Vltavy je Polečnice, která svými přítoky odvodňuje jižní svahy Blanského lesa. Zleva ústí do Polečnice Chvalšinský potok. Druhým levostranným přítokem Vltavy je Křemžský potok, ten odvodňuje Křemžskou kontlinu. Dále se zde nachází 150 menších rybníků (celkem 54 ha).

Fauna a flóra

hladys.jpg, 54kB V severní části CHKO můžete najít např. květinu pod jménem bazanovec kytkokvětý, všivec ladní či žluťucha lesklá. Na západní okraj CHKO zasahuje podokres Chvalšinské předšumaví. Upoutají zde vlhké louky a mokřady, které vyhovují např. květinám s názvy hladýš pruský, kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá, srpice barvířská a ostřice trsnatá. Pro podokres Blanský les je charakteristická mozaika květnatých acidofilních bučin a suťových lesů. Pro území Blanského lesa je charakteristická především lesní fauna. Žijí zde některé druhy tesaříků, můr a kosů. V posledních desetiletí se na tomto území objevil i čáp černý. Okolí Vltavy obývájí spíše menší bezobratlí jako třeba plž zrnovka či pestřenka.

Historické monumenty

Blanský les není ale zajímavý jen přírodou, nýbrž i bohatou historií a lidovou architekturou. Ve vrcholném středověku byla osídlena převážná část Křemžské kotliny. K nejvýznamnějším památkám této oblasti patří cisterciácký klášter Zlatá Koruna s kostelem ze 13. stol., zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen, na Brložsku zbytky nedostavěného pozdně gotického kláštera v Kuklově. Zajímavé je rovněž keltské oppidum u Třísova (Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov). Mezi památkami lidové architektury vyniká samozřejmě i obec Holašovice.

Holasovice.jpg, 107kB

Předmět ochrany

Hlavní činností Správy CHKO Blanský les je udržet tuto oblast netknutou člověkem, aby se zachovala přírodní rezervace, která by mohla lidstvu ukázat krásnou nepoškozenou přírodu.

Maloplošná chráněná území

V rámci CHKO Blanský les jsou vyhlášena následující maloplošná chráněná území:

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Šimon Svoboda, Žaneta Chudá, Františka Žáková