Na Stráži

(Přírodní památka)

Strmá stráň nacházející se v Křemžské kotlině, nad levým břehem Křemžského potoka, na východním okraji obce Brloh, na jižním úbočí vrchu Stráže. Podkladem je slídnatý granulit a půdním typem je kambizem typická kyselá.

NaStrazi.jpg, 341kB
Katastrální území Brloh pod Kletí
WGS84 souřadnice 48°55'29.65"N, 14°13'32.18"E
Katastrální výměra 3,17 ha
Nadmořská výška 556 − 610 m
Rok vyhlášení 1993

Předmět ochrany

Bývalé pastviny s početnou populací vstavače obecného a se specifickou, poměrně teplomilnou luční faunou bezobratlých.

Rostliny

vstavacobecny.jpg, 162kB

Převažující vegetací je mozaika neuzavřených acidofilních bylinných společenstev svazu Hyperico perforaci-Scleranthion perennis a mezofilních lučních porostů svazu Arrhenatherion. Z typických druhů v nich rostou ovsíř pýřitý (Helictotrichon pubescens), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), bika ladní (Luzula campestris), smolnička obecná (Steris viscaria) a lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata). Kromě nich se zde vyskytuje řada dalších teplomilnějších i mezofilních druhů, např. řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), chrpa čekánek (Colymbada scabiosa), mochna stříbrná (Potentilla argentea), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), kručinka barvířská (Genista tinctoria), kručinka německá (Genista germanica), klinopád obecný (Clinopodium vulgare), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana) a vítod obecný (Polygala vulgaris).

Na jaře zde nalézáme řadu terofytů, např. huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), osívku jarní (Erophila verna), rozrazil laločnatý (Veronica sublobata), rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos) aj. Nejdůležitější je početná populace vstavače obecného (Orchis morio) čítající asi 400 kvetoucích jedinců. Okrajové části přírodní památky lemují porosty dubu letního (Quercus robur) a křoviny s lískou obecnou (Corylus avellana), hlohem (Crataegus sp.) a slivoní trnitou (Prunus spinosa) s podrostem měrnice černé (Ballota nigra), bršlice kozí nohy (Aegopodium podagraria) a kopřivy dvoudomé (Urtica dioica).

Živočichové

strevlicekCymindishumeralis.jpg, 18kB

Na lokalitě se nachází typické společenstvo drobných plžů subxerotermních trávníků na kyselém podkladu s oblovkou drobnou (Cochlicopa lubricella), drobničkou válcovitou (Truncatellina cylindrica) a údolníčkem šikmým (Vallonia excentrica). Ve stejném prostředí tu žije majka Meloe rugosus, střevlíček Cymindis humeralis. Pravidelně se zde objevují velmi vzácný modrásek černočarný (Pseudophilotes baton) a dlouhozobka zimozelová (Hemaris fuciformis). Z blízkého okolí této přírodní památky je uváděn výskyt teplomilného krasce Agrilus auricollis a nosatce Magdalis armigera, pilořitky Xiphydria prolongata a dalších druhů hmyzu vázaných na porosty s odumírajícími a odumřelými jilmy.

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Lukáš Kaun