Ptačí stěna

(Přírodní rezervace)

Jedná se o smíšený les na suťovo-skalnatém podloží, bylinné patro tvoří převážně kyčelnice. Území je též zajímavé řadou druhů ptáků.

8742b.jpg, 195kB
Katastrální území Janské údolí (Okres Český Krumlov)
WGS84 souřadnice 48°54'6.318"N, 14°10'51.726"E
Katastrální výměra 25,71 ha
Nadmořská výška 735 - 860 m
Rok vyhlášení 1996

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou společenstva podhorských lesních ekosystémů květnatých kostřavových a kyčelnicových bučin, rostoucích v mozaice s acidofilními bučinami a suťovými lesy, a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin.

Rostliny

VesenkaNachova.jpg, 58kB V lesních porostech převažují kostřavové bučiny. V jejich stromovém patře převládá buk lesní s příměsí jedle bûlokoré a smrku ztepilého. Dominantním druhem bylinného patra je kostřava lesní, z dalších typických druhů zde rostou věsenka nachová (Prenanthes purpurea), samorostlík klasnatý, svízel vonný, starček vejčitý, violka lesní a pšeníčko rozkladité.

Na vlčích stanovištích, zejména při úpatích svahů, se ostrůvkovitě nacházejí bučiny s kyčelnicí devítilistou, v nichž se kromě buku lesního objevuje javor klen s keři bezu červeného a lýkovce jedovatého. Z bylin najdeme bažanku vytrvalou a kostival hlíznatý.

Sutě a balvanité rozpady jsou porostlé bažankovou jaseninou.

Houby

Mezi zástupce hub patří Hřib dubový, či hřib kovář. Ojedinělý výskyt je však rozmanitých druhů holubinek.

Živočichové

Sorex_alpinus-cropped.jpg, 56kB Z vzácných zástupců fauny byl ve vlhkých suťových partiích prokázán výskyt rejska horského. Byla však zpozorována spousta druhů hmyzu, avšak se jedná o běžný hmyz jako Komár obecný, nebo Chrobák lesní, či Chrobák velký. Avšak vyskytují se i ojedinělé případy výskytu lišek. Další neopomenutelnou skupinou živočichů jsou ptáci, kteří se zde vyskytují. Asi nejvíc rozšířeným druhem ptáků zde je Káně lesní, nebo Vlaštovka obecná.

Informační zdroje

Při zpracování této stránky byly využity tyto informační zdroje:

Autor: Zdeněk Kult