Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Bílé Karpaty

(CHKO)

Lokalita

Rozprostírá se na jihovýchodě naší republiky v nadmořské výšce 170 - 970 m a zabírá 746,6 km². Jedná se o bilaterální chráněnou krajinou oblast, kdy česká část má délku 70 km a slovenská část, založená v roce 1979, má rozlohu 435 km².

Rok vyhlášení 1980
Geografická poloha 48° 49' - 49° 10' s. š., 17° 15' - 18° 07' v. d.
Rozloha 746,6 km²
Nadmořská výška 170 - 970 m (Velká Javořina)
Webová stránka správy www.bile karpaty.cz
hlavní hřeben Bílých Karpat

Předměty ochrany

Hlavním předmětem ochrany přírody v CHKO Bílé Karpaty jsou květnaté louky a dále prales na Velké Javořině (970 m n. m.) i staré bučiny kolem Vlárského průsmyku. Oblast Moravských Kopanic představuje vzornou ukázku, jak člověk svou činností vytvořil malebný krajinný ráz. Na květnatých loukách se vyskytuje řada vzácných rostlinných a živočišných druhů, mezi nimi i plané orchideje, kosatce, mečíky a ze živočichů velké množství druhů motýlů, brouků a jiného hmyzu. V národní přírodní rezervaci Čertoryje napočítali botanici přes 70 různých druhů rostlin na ploše 1,5 x 1,5 m, čímž patří bělokarpatské louky k nejbohatším v Evropě. Ochrana luk spočívá především v jejich pravidelné údržbě - každoroční kosení a uklízení sena. Bez tohoto tzv. managementu by louky zarůstaly křovinami a trávami, které by vytlačily vzácné byliny a tím i hmyz.

Základní charakteristika

U Lopenického sedla

Bílé Karpaty představují mimořádnou oblast mezi našimi velkoplošnými chráněnými územími především proto, že jsou nejvyšším pohořím jihozápadního okraje vlastního karpatského horského systému. Celá oblast, ale zejména její jižní část, byla po mnoho staletí kultivována člověkem. Přesto, nebo právě proto se zde dochovaly mimořádně cenné přírodní hodnoty a na mnoha místech lze hovořit o harmonické krajině. Pro tyto přírodní a krajinné kvality byly Bílé Karpaty v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) organizace UNESCO dne 15.4. 1996 zařazeny mezi evropské biosférické rezervace. Význam tohoto území dokazuje i udělení Evropského diplomu pro chráněná území v roce 2000.

Svým charakterem mohou Bílé Karpaty sloužit jako modelové území pro koexistenci zájmů ochrany přírody s hospodářskými aktivitami respektujícími ekologickou únosnost území a jeho přírodní podmínky.

Rozsáhlá historická odlesnění v Bílých Karpatech měla velmi často charakter krajinářských úprav citlivě využívajících zdejších přírodních podmínek. Výsledkem jsou tisíce hektarů jedinečných květnatých luk s roztroušenými dřevinami, představující dnes typický krajinný ráz Bílých Karpat. Z přírodovědného hlediska jsou tyto květnaté karpatské louky pozoruhodné především bohatostí rostlinných společenstev s vysokým zastoupením kriticky ohrožených druhů rostlin. Díky tomu patří k nejcennějším lučním biotopům Evropy a jsou studijní plochou světového významu. Dalším neméně cenným prvkem jsou rozsáhlé lesní komplexy v centrální a severní části pohoří z celou řadou typických prvků karpatské květeny i fauny.

Bílé Karpaty

Krajinný ráz střední a severní části Bílých Karpat je dotvářen poměrně řídkým osídlením pasekářského či kopaničářského typu, absencí velkých průmyslových podniků a zachovalou architekturou celých obcí (Lopeník, Vyškovec, Žitková). Pro západní část CHKO jsou charakteristické velmi rozsáhlé komplexy květnatých luk s rozptýlenými soliterními stromy. Střední část CHKO v širším okolí Starého Hrozenkova se nazývá Moravské Kopanice. Její současný vzhled vznikl teprve velmi pozdní valašskou kolonizací v 17. -18. století a vyznačuje se roztroušenou zástavbou, střídáním zalesněných a bezlesých ploch s mozaikou sušších míst, mokřadů, drobných lesíků, křovin a nevelkých políček. Severovýchodní část pohoří v okolí Valašských Klobouk a Brumova patří k Valašsku. Krajina zde již připomíná Javorníky, které na Bílé Karpaty bezprostředně navazují.

Rozmanité způsoby hospodaření, různorodý historický vývoj a v neposlední řadě odlehlost od průmyslových středisek umožnily zachovat neobvykle vysokou biodiverzitu na mnoha typech stanovišť, od teplomilných šipákových doubrav po pralesovité horské bučiny, od teplomilných stepních porostů k podhorským přepásaným loukám a nejrůznějším typům drobných lesních i lučních mokřadů. Bílé Karpaty se staly pojmem především jako území s nejvyšší diverzitou a s největší kvantitou vstavačovitých rostlin (orchidejí) ve střední Evropě.

Přírodní i kulturní faktory tak vytvářejí z Bílých Karpat území mimořádně cenné i v evropském kontextu.

V rámci CHKO Bílé Karpaty jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území

Bojkovice
krajina Bílých Karpat
hlavní hřeben Bílých Karpat
mapa

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil následující literaturu:

Autor: Marian Čavrnoch, 2.B, 2010