Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Poodří

(CHKO)

Lokalita

Území chráněné krajinné oblasti Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji v severovýchodní části Moravské brány mezi obcemi Mankovice a Vražné nedaleko Oder a jižním okrajem Ostravy. Zaujímá údolní nivu řeky Odry, mezi obcemi Jeseník nad Odrou a Ostrava. Vzhledem k její údolní poloze v ní nejsou velké výškové rozdíly. Nejnižší bod CHKO Poodří je v Polanském lese – 214,1 m n. m., a nejvyšší bod západně od Kunína – 293,5 m n. m.

Rok vyhlášení 1991
Katastrální území Moravskoslezský kraj, okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín a Ostrava
Rozloha 82 km²
Nadmořská výška 212 m (Odra v Polanském lese) - 310 m (mezi Šenovem a Bernarticemi nad Odrou)
Poodří

Předměty ochrany

U slepých říčních ramen můžeme najít ohroženou žebratku bahenní.Také se tu vyskutuje mnoho dalších ohrožených živočichů jako kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, řečanečka menší, plavín štítnatý, mnoho druhů obojživelníků, více než 300 druhů ptáků nebo například vydra říční.

Základní charakteristika

Jedná se o zachovalou údolní nivu Odry s pestrým mikroreliéfem, vzniklým jejím vývojem ve čtvrtohorách a následně hospodářským využíváním po středověké kolonizaci ve 13. a 14. století. Území je typické a ojedinělé zachovalým vodním režimem a niva je každoročně zaplavována. CHKO Poodří Dále pak v národním měřítku charakterem meandrujícího toku Odry, na kterou navazují systémy ramen a tůní v různém stupni zazemnění. Lesy zabírají asi 10 % území CHKO Poodří. V lesích se vyskytuje poměrně hojně habr obecný (Carpinus betulus), dub letní (Quercus robur), nebo lípa srdčitá (Tilia cordata). Velkým podílem trvalých travních porostů s hojnou rozptýlenou zelení (unikátní souvislý komplex cca 2 300 ha aluviálních luk), lužními lesy v nivě (zastoupení dubu a jasanu téměř 50 %), dubohabřinami na terasách Odry a konečně rybničními soustavami. Oblast byla v roce 1993 zařazena k mokřadním územím Ramsarské konvence. Nejcennější lokality jsou chráněny v menších chráněných územích (NPR Polanská niva, PR Polanský les, PR Kotvice), ale i další se připravují k vyhlášení. Území je místem výskytu řady ohrožených druhů především vodní a mokřadní květeny a zvířeny. V CHKO Poodří se vyskytuje mnoho jak vodních, tak i lučních a lesních rostlin. U vodních ploch se často vyskytují především ostřice a rákos.

Přírodní prostředí oblasti s bohatstvím vodních ploch, luk a vysokých stromů je vyhledávaným hnízdištěm velkého počtu ptačích druhů, a to jak vodních bahňáků, tak i drobných pěvců. Pestrost zdejších ptačích populací je podmíněna zejména tím, že celé území oblasti leží na jedné z hlavních tažných cest ptáků střední Evropou, která probíhá Moravskou bránou od severu k jihu. Právě na území oblasti se ptačí tahy zahušťují do úzkého koridoru mezi Oderskými vrchy a západními výběžky Beskyd, aby se pak jižněji znovu rozptýlily do údolních niv řeky Moravy, Bečvy a Dyje. Proto se stalo toto území již od nepaměti významným útočištěm, místem odpočinku a z části i zimovištěm tažného ptactva. CHKO Poodří tvoří část výrazné říční nivy, která zahrnuje mokřadní ekosystémy mezinárodního významu, zejména též z ornitologického hlediska. Navíc se jedná též o jeden z posledních relativně zachovalých krajinných celků s pestrými, především mokřadními ekosystémy, svým charakterem ničím nezastupitelnými. Proto má území oblasti evropský význam a počítá se s jeho zařazením do sítě "chráněných wetlandů - zvodnělých území" v rámci Mezinárodní dohody o ochraně humidních území, tzv. Ramsarské konvence. Významné je zde i uchování největšího komplexu lužních luk v ČR v pruhu asi 22km dlouhém o rozloze přes 2100ha. Významná pro vodní floru i faunu je též řada zdejších rybníků, situovaných zejména v úseku mezi Studénkou a Ostravou.

Celková plocha maloplošných zvláště chráněných území v rámci CHKO Poodří činí 681,76 ha, což je 8,36 % její rozlohy. Na území CHKO Poodří je v současné době vyhlášeno celkem 10 zvláště chráněných území: 1 národní přírodní rezervace (NPR), 7 přírodních rezervací (PR) a 2 přírodní památky (PP). Nejstarší MZCHÚ je PR Polanský les vyhlášená v roce 1970 a nejmladší PR Bažantula vyhlášená v roce 2009. Stále však zůstává několik území pouze v návrhu a Správě CHKO Poodří se je dlouhodobě nedaří vyhlásit.

V rámci CHKO Poodří jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

CHKO Poodří

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil/a následující literaturu:

  1. http://www.poodri.ochranaprirody.cz
  2. http://cs.wikipedia.org

Autor: Lucie Perná, 2.C, 2010