Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Žďárské vrchy

(CHKO)

Lokalita

Žďárské vrchy jsou vrchovinou na rozhraní Čech a Moravy, tvoří součást Českomoravské vrchoviny.Nacházejí převázně v okrese Žďár nad Sázavou, částečně pak v okresech Havlíčkův Brod, Chrudim a Svitavy. Nejvýznamnější jsou: Fryšava pod Žákovou horou, Herálec, Jimramov, Kameničky, Krucemburk, Křižánky, Maršovice, Nové Město na Moravě, Polnička, Rokytno, Sněžné, Stržanov, Světnov, Svratka, Svratouch, Škrdlovice, Telecí, Tři Studně, Vojnův Městec a Žďár nad Sázavou.

Rok vyhlášení 1970
Rozloha 709 km²
Nadmořská výška 490 - 836 m (Devět skal)
panorama

Předměty ochrany

Předměty ochrany jsou vodní a mokřadní přírodní společenstva s biotopy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod,rákosin a vegetace vysokých ostřic na něž navazuje údolní niva s biotopy vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad,nevápnitých mechových slatinišť a údolních jasanovo-olšových luhů s výskytem chráněných a ohrožených druhůrostlin a živočichů.

Základní charakteristika

Členitá krajina Žďárských vrchů je charakteristická pestrým střídáním Čtyři palice luk, pastvin, polí, lesů a rybníků, je protkána nepravidelnou sítí mezí, úvozových cest, lesíků či skupin stromů a keřů. Dodnes si zachovala charakter vyvážené a svým způsobem zachovalé kulturní krajiny. Oblast zaujímá severovýchodní kulminační část Českomoravské vrchoviny s centrálním masivem Žďárských vrchů a navazujícími částmi sousedních pahorkatin. Mělká a široká údolí, poměrně mírné táhlé svahy a zaoblené vrcholy odpovídají krajině vrchovinného až pahorkatinného typu. Převládajícím geologickým podložím jsou zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, různé typy rul, migmatitů a svorů s vložkami hadců a krystalických vápenců. Klimaticky patří mezi chladnější, vlhčí a větrnější oblasti. Jako pramenná oblast několika českých a moravských řek (Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava, Oslava) a jako oblast s četnými rybničními soustavami bylo území CHKO vyhlášeno za chráněnou oblast přirozené akumulace vod.

Lesem je dnes území pokryto asi z jedné poloviny. Přirozený jedlobukový les je většinou nahrazen smrkovými monokulturami. Oblast lze obecně charakterizovat jako floristicky chudou, s charakteristickým zastoupením horských a podhorských elementů. Zvláště cenná jsou společenstva rašelinišť a vlhkých rašelinných luk s významným výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. V oblasti roste např. čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alpský, rosnatka okrouhlolistá, žebrovice různolistá, různé druhy prstnatců, hořečků a ostřic. Z chráněných druhů živočichů se v oblasti vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších.

V rámci CHKO Žďárské vrchy jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Malinská skála
mapa

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil/a následující literaturu:

  1. wikipedia
  2. www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
  3. http://www.ochranaprirody.cz/res/data/169/021991.pdf
  4. http://www.jaroslavmachacek.com/fotogalerie/panorama/panorama.html
  5. http://www.ddm.svitavy.cz/4palice.jpg

Autor: Karolína Smažíková, 2.C, 2010