Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Jeseníky

(CHKO)

Lokalita

Chráněná krajinná oblast Jeseníky se nachází na severním okraji Moravy a české části Slezska na pomezí Moravskoslezského a Olomouckého kraje na území okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk.

Rok vyhlášení 19. června 1969
Rozloha 740 km²
Nadmořská výška max 1492 m (Praděd)
Webová stránka správy Správa CHKO Jeseníky
Panoráma Jeseníků

Předměty ochrany

Praděd Perlou jesenické přírody je ledovcový kar Velké kotliny v NPR Praděd, tzv. botanická zahrada Moravy a Slezska, kde se vyskytuje kolem 360 druhů vyšších rostlin. Předmětem ochrany jsou zde dva druhy, a to chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia). Přírodní památky Smrčina u Sobotína a Zadní Hutisko u Vernířovic představují v ČR největší ložiska krupníku, slabě metamorfované horniny světlé barvy, složené hlavně z mastku, chloridu a karbonátů. Příkladem výskytu vzácné mineralizace tzv. alpského typu je světově proslulá lokalita Pfarrerb u Sobotína s unikátními krystaly epidotu. Granátová skála u Sobotína je známá výskytem minerálů granátu ve svorech. Vliv člověka se projevil v minulosti vymizením reprezentativních druhů fauny, jako je medvěd hnědý (Ursus arctos), vlk obecný (Canis lupus), kočka divoká (Felis silvestris) či orel skalní (Aquila chrysaetos). Aktuálně k nim přibyl tetřívek obecný (Tetrao tetrix) a tetřev hlušec (Tetrao urogallus). Rys ostrovid (Lynx lynx) jako poslední z velkých predátorů je ve stavu kritického ohrožení, ačkoliv má na velké části území Jeseníků relativně dobré podmínky k životu a rozmnožování

Základní charakteristika

CHKO zahrnuje pohoří Hrubý Jeseník Hrubý Jeseník a přilehlé části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny. Nejvyšším bodem je Praděd (1492 m n. m.), nejnižší bod leží ve výšce 339 m. Táhlé, zaoblené hřbety jsou většinou tvořeny metamorfovanými horninami a hlubinnými vyvřelinami. Ve vrcholové části Jeseníků se vyskytují četné skalní útvary, kamenná moře, mrazové sruby a ledovcové kary.

Téměř 80 % oblasti tvoří lesy, většinou přeměněné na smrkové monokultury. Místy se zachovaly zbytky původních bukových lesů a horských smrčin. Nad pásmem lesa ve výšce 1200 - 1300 m jsou horské louky, zvané hole. K botanicky nejcennějším územím patří přírodní rezervace Malá a Velká Kotlina na východní straně hlavního hřebene Jeseníků. Vzácné druhy rostlin se vyskytují i na rašeliništích (NPR Rejvíz) a v pramenných oblastech horských bystřin.

V oblasti se vyskytuje řada vzácných živočichů. Z větších savců zde žije hojně jelení a srnčí zvěř. Byl zde spatřen i rys ostrovid. V pohoří hnízdí tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní, ze sov hlavně výr velký a sýc rousný. K vzácným druhům ptáků patří i čáp černý. Uměle byly v Jeseníkách vysazeni kamzíci, kteří se zde dobře aklimatizovali.

V rámci CHKO Jeseníky jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Petrovy kameny
Mapa

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující literaturu:

  1. Stránky ochrany přírody
  2. Časopis ochrana přírody

Autor: Lenka Kropáčková, 2.B, 2010