Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Broumovsko

(CHKO)

Lokalita

Chráněná krajinná oblast Broumovsko byla zřízena v roce 1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí na ploše 410 km². Severní a východní hranici tvoří státní hranice s Polskou republikou. Vnitrostátní hranice vede od Žďárek přes Hronov a Zbečník k Hornímu Kostelci a dále po Panské cestě Jestřebími horami přes Odolov pod Žaltman, odkud pokračuje kolem Radvanic až ke státní hranici u Chvalče.

Rok vyhlášení 1991
Rozloha 410 km²
Nadmořská výška 350 m - 880 m (Ruprechtický špičák)
Adršpašsko-teplické skály

Předměty ochrany

Adršpašské skály

Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km² k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky. Velmi důležitá je také ochrana rostlin a ptactva. A to zejména ochrana sokola stěhovavého, výra velkého a především také mihule potoční díky které je na národní seznam evropsky významných lokalit zařazeny části toků Metuje a Dřevíče.

Základní charakteristika

stolová hora

Území je rozděleno do čtyř částí. Nejcennější je první část, která zahrnuje zejména přírodní ekosystémy pískovcových skalních oblastí i dochované zbytky přírodě blízkých lesů na těžko přístupných lokalitách a údolní nivy s větší biologickou rozmanitostí. Tvoří přibližně desetinu celkové plochy CHKO.

Druhá část CHKO (zabírá 14% území CHKO) zahrnuje lesy s různou, někdy značně změněnou druhovou skladbou, od starších, kvalitních listnatých a smíšených porostů až po čistě jehličnaté monokultury. Porosty jsou většinou stejnověké. Na zemědělské půdě tvoří druhá část polokulturní až kulturní travinné porosty.

Největší část, více než tři čtvrtiny území zaujímají třetí a čtvrtá zóna. Jsou tvořeny zemědělskými pozemky a lesy s různou druhovou skladbou, vesměs jehličnaté, ale občas i velmi kvalitní smíšené a listnaté porosty menšího rozsahu. Lesy ve čtvrté zóně jsou menšího rozsahu, obklopené rozsáhlými plochami zemědělské půdy.

Výskyt některých druhů rostlin, živočichů nebo přírodních stanovišť je v CHKO významný i z celoevropského hlediska. Ptačí oblast evropské soustavy chráněných území Natura 2000 byla vyhlášena v lednu 2005 pro ochranu sokola stěhovavého a výra velkého. Zahrnuje všechny významné pískovcové celky na Broumovsku, které jsou pro tyto druhy ideálním životním prostředím. Pro svůj výskyt vzácných biotopů byly na tento seznam zařazeny také Adršpašsko-Teplické skály, Broumovské stěny a dosud nechráněná lokalita Žaltman.

V rámci CHKO Broumovsko jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

mapa

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil následující literaturu:

  1. www.broumovsko.ochranaprirody.cz
  2. www.google.com

Autor: Filip Vobr, 2.C, 2010