Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Blanský les

(CHKO)

Lokalita

Většina území CHKO patří do okresu Český Krumlov, menší část na severu a západě do okresů České Budějovice a Prachatice. CHKO zahrnuje zcela nebo částečně správní území 16 obcí (37 katastrálních území), ve kterých žije téměř deset tisíc stálých obyvatel v celkem 46 sídlech.

Území chráněné krajinné oblasti je dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s harmonicky vyváženým přírodním prostředím, které není příliš narušeno negativními vlivy lidské činnosti. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Zajímavá a druhově pestrá je flóra a vegetace vápencových ostrůvků, které hostí rovněž pozoruhodnou faunu hmyzu a měkkýšů. Svéráznou flóru a faunu najdeme také na výstupech hadců. V CHKO bylo dosud zjištěno asi 900 druhů cévnatých rostlin.

Kromě přírodních krás je zde řada historických památek a objektů lidové architektury.

Rok vyhlášení 1990
Katastrální území Český Krumlov, České Budějovice, Prachatice, Chvalšiny, Chlum u Křemže, Křenov u Kájova
Rozloha 212,35 km²
Nadmořská výška 420 m (Vltava) - 1084 m (Kleť)

Blanský les

Předměty ochrany

Blanský les

Předmětem ochrany jsou obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní travobylinná společenstva rostlin a živočichů, rozvolněné teplomilné doubravy a vápnomilná bučina.

Obnažené vápencové skály lomové stěny se nacházejí v jižní části území, společenstvo je nevýrazně vyvinuté z důvodu očátečního sukcesního stádia. Druhově bohaté širokolisté trávníky v jižní a severozápadní části územípředstavují reprezentativně a typicky vyvinutá společenstva svazu Festuco-Brometalia. Hojně jsou zde zastoupeny druhy vstavačovitých. Eurosibiřské stepní doubravy jsou v jižní části území reprezentoványrozvolněnými porosty borovice lesní a druhově bohatým bylinným podrostem. Dále se zde nachází fragment vápnomilné bučiny s relativně velkou polulací kriticky ohrožené okrotice červené (Cephalanthera rubra).

Základní charakteristika

Blanský les

Na jihu Čech, v šumavském podhůří, severně od města Český Krumlov, se nachází přírodně velmi zachovalé území, nazývané Blanský les. Nejvyšší vrchol tvoří dominanta hory Kletě s nadmořskou výškou 1083 m. Významným, avšak hraničním tokem je řeka Vltava, která odvodňuje téměř celé území CHKO. Středem oblasti protéká Křemžský potok. Na jihu patří k významným tokům Polečnice a Chvalšinský potok. V geologickém podloží převládá granulit, jižní část pak tvoří převážně krystalické vápence spolu s erlány a amfibolity. Středem oblasti se táhne nepravidelné pásmo serpentinitů. Více než polovina území CHKO je pokryta lesními porosty, z nichž nejvýznamnější jsou smíšené podhorské lesy s převahou buku. Nalezneme je na severovýchodních svazích Kletě a ve skupině vrchů Bulový a Vysoká Běta. Zcela specifická je květena křemežských hadců, tvořená zčásti reliktními bory. Pozoruhodná a velmi významná je teplomilná a vápnomilná květena v okolí Českého Krumlova.

Nejvýznamnější části přírody v CHKO jsou zahrnuty do maloplošných chráněných území. Kromě přírodních krás je zde i mnoho historických památek. K významným patří cisterciácký klášter ve Zlaté Koruně a zřícenina rožmberského hradu Dívčí Kámen. Blanský les je pro svou krásnou a zachovalou přírodu i cenným rekreačním zázemím.

V rámci CHKO Blanský les jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Blanský les

Blanský les

Blanský les

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil/a následující literaturu:

  1. http://www.wikipedie.cz
  2. http://www.ochranaprirody.cz
  3. http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/res/data/180/023189.pdf
  4. http://picasaweb.google.com/lh/photo/nWcv0l0fhMa-OY03l_aPYg

Autor: Hana Nousková, 2.C, 2010