Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Český kras

(CHKO)

Lokalita

Od Prahy jihozápadním směrem k Berounu se rozkládá krajina, která svou mnohotvárností až divokostí některých částí okouzlí srdce každého, alespoň trochu romantického návštěvníka.

Rok vyhlášení 1972
Rozloha 128 km²
Nadmořská výška 208 m (Berounka v Zadní Třebani) - 499 m (Bacín)
Karlštejn

Předměty ochrany

K nejcennějším formacím patří šípákové doubravy s dřínem. Pro některé druhy rostlin a především pro desítky druhů živočichů, především hmyzu a měkkýšů je toto území jediným známým výskytištěm v Čechách. Pestrost přírody je zde výrazně ovlivněna říčním a krasovým fenoménem. K ochraně výjimečných hodnot bylo vyhlášeno 18 maloplošných chráněných území o celkové výměře 2700 ha.Český kras má mimořádný význam pro geologii a paleontologii starších prvohor. Mnoho přirozených i umělých odkryvů silurských a devonských vrstev je významnými opěrnými profily, důležitými exkurzními objekty i světově proslulými paleontologickými lokalitami.

Základní charakteristika

Cesky kras

Převažujícím typem reliéfu je mírně zvlněná pahorkatina. Krasové jevy zde nejsou sice tak početné a mohutně vyvinuté jako v Moravském krasu, ale přesto vtiskly krajině zvláštní ráz. Krasové procesy zde byly podstatně ovlivněny velkou pestrostí ve složení hornin. Vzhledem k nepřerušené sedimentaci od ordoviku po střední devon a velkému bohatství zkamenělin má Český kras mimořádný význam pro geologii a paleontologii starších prvohor ve světovém měřítku. Český kras jako paleontologicky významné území proslavil již v 19. století Joachim Barrande, který zde popisuje mnoho lokalit s bohatými nálezy fosílií. Mnoho druhů zkamenělin - trilobitů, tentakulitů, graptolitů, ostnokožců, ramenonožců a dalších bylo poprvé popsáno právě podle nálezů z Českého krasu. Hojnost fosilní fauny a nepřerušené ukládání sedimentů po dlouhou dobu udělala z Českého krasu rovněž významnou oblast z hlediska světové stratigrafie.

Lesy s přirozenou skladbou a původním bylinným patrem jsou ceněny pro svou druhovou bohatost. Některé druhy jsou v rámci České republiky endemity. Několik desítek zdejších rostlinných druhů dnes náleží v rámci České republiky k ohroženým až kriticky ohroženým. Velmi zajímavé jsou na suchých, jižně orientovaných stráních se vyskytující rozvolněné šípákové doubravy s prolínajícím se stepním bylinným společenstvem, ve kterých najdeme například třemdavu bílou, vstavač nachový a kavyl Ivanův. Fauna je zastoupena druhy vázanými na krasové prostředí. 10 druhů vrápenců a netopýrů, významné je zastoupení měkkýšů. O zachovalém stavu přírodního prostředí svědčí výskyty některých druhů plazů a obojživelníků (užovka hladká a podplamatá, ještěrka zelená, mlok skvrnitý) a velká pestrost hmyzu. Jen motýlů nalezneme 1390 druhů.

Český kras

Jádro Českého krasu i jeho západní část patří do oblasti mírně teplé, mírně suché s mírnou zimou, severovýchodní pražská část náleží do teplé a suché oblasti. Průměrná roční teplota činí 8–9°C, průměrný roční úhrn srážek dosahuje 530 mm. Srážkové maximum připadá na červenec. V zimních měsících jsou srážky minimální, sněhová pokrývka je nízká a vytrvává jen krátce. Páteř krajiny tvoří řeka Berounka a její přítoky. Hydrogeologická prozkoumanost oblasti je nerovnoměrná, většina vrtů se používá účelově k získání pitné vody a provádí se blízko území její spotřeby. Půdní poměry oblasti jsou pestré. Klimazonálně patří území k oblasti s hnědozemním půdotvorným procesem. Vliv matečné horniny jako půdotvorného činitele je velmi silný. Na vápencích vznikají jednak rendziny nebo vápnité hnědozemě, vyskytují se i zbytky fosilních půd vzniklých v tropickém třetihorním podnebí – terra rosa. Na říčních terasách jsou podzoly a na kyselých horninách (břidlice, křemence) hnědý ranker až málo vyvinuté hnědozemě. V omezeném rozsahu se vyskytují gleje.

Český kras

V rámci CHKO Český kras jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

údolí Berounky

Mapa Ceského krasu

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující literaturu:

  1. Web správy Českého krasu

Autor: Markéta Davidová, 2.C, 2010