Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Křivoklátsko

(CHKO)

Lokalita

CHKO Křivoklátsko se nachází na západním okraji středních Čech. Rozkládá se okolo průmyslových měst Kladna a Rakovníku. Celková rozloha území činí 62 792 ha.

Rok vyhlášení 1978
Rozloha 628 km²
Nadmořská výška 220 m (údolí Berounky-Hýskov) - 617 m (vrch Těchovín)
Křivoklátsko

Předměty ochrany

CHKO Křivoklátsko byla vyhlášena k ochraně jedinečných společenstev. Jedná se o různé typy doubrav, lesostepi, stepi a společenstva skalních výchozů. Území je hodnotné i z geologického a geomorfologického hlediska. Jako přírodovědecky velmi významné území bylo Křivoklátsko zařazeno do mezinárodní sítě biosférických rezervací UNESCO a ptačích oblastí evropské soustavy Natura 2000. Bylo zde zjištěno 120 druhů hnízdících a 35 druhů ptáků na průtahu. Na tomto území se vyskytuje 20 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených a 44 ohrožených druhů živočichů.

údolí Berounky

Základní charakteristika

Berounka Touto oblastí protéká řeka Berounka, tím pádem je terén velmi členitý. Říční fenomén se projevuje kaňonovitým udolím řeky, kde v postraních údolích přítoků můžeme najít velmi zachovalé meandry a údolní nivy. Většina oblasti je tvořena zvrásněnými starohorními břidlicemi a droby středočeského Barrandienu s vložkami buližníků(druh usazené křemité horniny pocházející ze starohor) a vyvřelých hornin.

Téměř dvě třetiny rozlohy území pokrývají listnaté a smíšené lesy. Na skalnatých vrcholech můžeme najít zakrslé doubravy a skalní stepi se suchomilnou vegetací, označované jako pleše. Z lesních společenstev jsou pro nejnižší polohy charakteristické dubohabrové háje, ve vyšších polohách převažují bučiny a různé typy doubrav. Strmé svahy hlubokých údolních zářezů jsou porostlé druhově pestrými suťovými lesy s hojným výskytem tisu červeného.

Lesní porosty jsou útočištěm celé řady ohrožených druhů živočichů, především měkkýšů a dalších drobných bezobratlých. Hojně jsou rozšířeni obojživelníci a plazi. Na Křivoklátsku pravidelně hnízdí celkem 120 druhů ptáků včetně vzácného výra velkého a čápa černého. Vzhledem k historickému vývoji je Křivoklátsko tradičně oblastí lovné zvěře, především jelení. Vysoké jsou i stavy prasete divokého, srnce obecného a uměle vysazeného muflona.

Pro své vysoké přírodní hodnoty bylo toto území uznáno 1.března 1977 organizací UNESCO jako biosférická rezervace.

V rámci CHKO Křivoklátsko jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Berounka

Křivoklát

mapa Křivoklátska

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující literaturu:

  1. www.ochranaprirody.cz
  2. www.wikipedia.cz
  3. www.krivoklatsko.com

Autor: Kristýna Koutenská, 2.C, 2010