Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Moravský kras

(CHKO)

Lokalita

Moravský kras se táhne od severního okraje Brna až k Sloupu a Holštejnu, z východu sevřen Drahanskou vrchovinou, ze západu obklopen posledními výběžky Českomoravské vrchoviny, proťat údolím řeky Svitavy.

Rok vyhlášení 4. 8. 1956
Rozloha 92 km²
Nadmořská výška 220 m - 610 m (Helišova skála)
Webová stránka správy Správa CHKO Moravský kras
mapa CHKO

Předměty ochrany

4 národní přírodní rezervace, 2 národní přírodní památky + Červený kopec a Stránská skála (nacházejí se mimo území CHKO), 11 přírodních rezervací

Základní charakteristika

Krápníkové jeskyně

Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České republiky.Ráz zdejší krajiny je dán plodinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké kalonovité žleby. Vody, které přitékají z nekrasové části Drahanské vrchoviny, mizí na hranicích vápenců v ponorech do podzemí, kde během dlouhého geologického vývoje vytvořila složité jeskynní labyrinty. Severní část Moravského krasu je odvodňována říčkou Punkvou a jejími zdrojnicemi. Nachází se zde jeskynní systém Amatérské jeskyně, které s navazujícími jeskyními místy měří téměř 35 km, což jej dává k nejrozsáhlejším jeskyním systémům ve střední Evropě. Ve střední části Moravského krasu je hlavním jeskynním systémem 12 km dlouhá Rudická propadlina. Nejznámější jeskyní jižní části krasu je jeskyně Ochozská s délkou téměř 2 km. Na území Moravského krasu je dnes evidováno přes 1 100 jeskyní. V některých z nich jsou zachovány doklady dávno vyhynulého života i vývoje lidské společnosti. V jeskyni Kelna je doloženo nejstarší osídlení Moravského krasu člověkem neandertálským z doby před 120 000 lety. Pozoruhodní jsou rovněž nálezy rytin koní a bizonů na koňských Žebrech z jeskyní Pekárny. Vytvořili je lovci koní a sobů a jejich stáří je odhadováno na 11 000 až 13 000 let. Jeskyně jsou i hlavním magnetem turistického ruchu. Pro veřejnost jsou zpřístupněny jeskyn?ě Punkevní, Kateřinské, Balcarka, Výpustek a Sloupsko-Šošovské

Geologický podklad, poloha na rozhraní panonské a hercynské oblasti i výskyt karpatských druhů, existence specifických rostlinných a živočišných společenstev. Pozoruhodná je fauna jeskyní. Nejznámější jsou netopýři, kterých zde bylo dosud zjištěno 21 druhů. V jeskyních Moravského krasu jsou i druhy bezobratlích živočichů, kteří jsou dokonale přizpůsobeni k životu v naprosté tmě. Mnoho z nich zde bylo popsáno jako nové druhy pro vědu. Ze skupiny kriticky ohrožených druhů rostlin zde například ve skalní části propasti Macocha roste, jako na svým jediným nalezišti v České republice, glaciální relikt, kruhatka Matthioliho. Moravský kras je z téměř 60% pokryt lesy, převážně listnatými.

Posláním CHKO Moravský kras je předat krajinu a přírodní dědictví v co nejzachovalejším stavu dalším generacím.

Pozoruhodná fauna

V rámci CHKO Moravský kras jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

Další zajímavé objekty:

Macocha
mapa CHKO

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použila následující literaturu:

  1. moravskykras.cz"
  2. wikipedia.cz"
  3. CHKOmoravskykras.cz"

Autor: Lenka Turková, 2.B, 2010