Zvláště chráněná území ČR Národní parky Chráněné krajinné oblasti Maloplošná chráněná území Táborska

Blaník

(CHKO)

Lokalita

Středočeský kraj, jižně od města Vlašim

Rok vyhlášení 1981
Geografické umístění 49° 36´ - 49° 40´ N, 14° 48´ - 14° 56´E
Rozloha 40,31 km²
Nadmořská výška 366 - 638 m (Velký Blaník)
Web správy chráněného území www.blanik.ochranaprirody.cz
Blaníky

Předměty ochrany

CHKO Blaník byla zřízena z důvodu ochrany zachovalé harmonické krajiny obklopující pověstmi opředenou horu Blaník.

Základní charakteristika

rybník

Blaník je nejmenší CHKO ležící na území České republiky. Dominantou tohoto území je vrchol Velký Blaník měřící 638 metrů. Typickým znakem této oblasti je mozaikovité střídání lesů, luk, polí a menších rybníků s dobře začleněnou zástavbou obcí.

Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. Blanice je příkladem neregulovaného meandrujícího toku s přirozeným vodním režimem pravidelných záplav. Díky tomu se v nivě Blanice uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících. Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby - kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky. Blaník je populární jako významná česká hora opředená starobylými pověstmi o blanických rytířích. Blanická pověst spolu s přírodními a kulturními hodnotami krajiny jsou atraktivní z hlediska rekreace a turistiky, čemuž odpovídá zvyšující se turistický ruch. Nejcennějším kladem krajiny pod Blaníkem je fakt, že je stále živá, udržovaná pro příští generace prací zemědělců, lesníků, obyvatel vesnic a městeček.

V rámci CHKO Blaník jsou vyhlášena maloplošná zvláště chráněná území:

mapa

Použitá literatura

Jako zdroje těchto informací jsem použil následující literaturu:

  1. Wikipedia
  2. CHKO Blaník

Autor: Jiří Hána, 2.B, 2010