panorama.jpg, 71kB

Jiviny

Základní údaje
Poloha Vodní tok Litovický (Šárecký) potok
Nejbližší obec Ruzyně
Souřadnice WGS 84 50°04'52.100 " N, 14°17'59.100 " E
Účel zmírnění průchodu velkých vod, nalepšování průtoku v Litovicko-Šáreckém potoce, sportovní rybářský revír
Rok zprovoznění 1984
Průměrný průtok m³/s
Plocha povodí 90 000 km²
Hráz Typ zemní sypaná hráz
Kóta koruny m n. m.
Šířka v koruně m
Délka v koruně 288 m
Výška nad základem 5,5 m
Bezpečnostní přeliv Typ průtočná
Průměr m
Kapacita m³/s
Hrazení
Nádrž Zásobní objem 20 000 m³
Vymezený retenční objem 138 000 m³
Celkový objem 240 000 m³
Max. zátopová plocha 11,8 ha

Historie přehrady

Retenční nádrž Jiviny byla postavena v letech 1980 – 1984 na Litovicko-Šáreckém potoce v Praze 6, za účelem zachycení přívalových vod z dešťové kanalizace, zaústěné do Litovicko-Šáreckého potoka nad profilem hráze. Rozsáhlá síť dešťových kanalizací je zde svedena nejprve do dešťové usazovací nádrže Dědina a Jiviny. Tam se vody předčistí od hrubých nečistot a dále odtékají do retenční nádrže.

Dalším účelem vodního díla Jiviny je nalepšování průtoků v Litovicko-Šáreckém potoce. Hlavním účelem této stavby je tedy protipovodňová ochrana spodní části Litovicko-Šáreckého potoka.

V letech 1998 - 2000 bylo provedeno opevnění návodního líce hráze ve vodorysu normální hladiny drátokamennými matracemi, aby bylo zabráněno abrazi hráze. V roce 2008 musely být drátokamenné matrace odstraněny, protože drátěné koše zcela zkorodovaly. Původní kamenná náplň košů byla na místě ponechána a použita jako kamenný pohoz.

jiviny.jpg, 70kB

Současnost přehrady

Nyní se revitalizuje Litovický potok a to v úseku od mostu pod ulicí Drnovská po most před ruzyňskou věznicí v katastrálním území Ruzyně. Jedná se o přibližně 125 m vodní toku, který protéká mezi vedlejší komunikací a malým parkem (Staré náměstí).

V současné době je koryto opevněno betonovými panely s příčným profilem tvaru pravidelného lichoběžníku se střelkou. Toto betonové zpevnění Šáreckého potoka zcela degradovalo tento významný pražský potok na stoku bez života a estetické a ekologické funkce.

Projekt navazuje na již dokončenou úpravu Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda. Původní betonové opevnění bude v celé délce odstraněno a nově upravené koryto bude vymodelováno přírodě blízkým způsobem.

Lov přívlačí je povolen od 1.9. do 31.12. 3. nádrž Jiviny Lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce hráze až k dešťové usazovací nádrži Dědina – označeno tabulemi. Lov přívlačí povolen od 16.6. do 31.12.

Zajímavosti v okolí přehrady

Litovický potok přitéká od západu na území hlavního města Prahy a do této retenční nádrže z nádrže Strnad pod Hostivicemi.

Dále potok protéká Ruzyní do Liboce, kde se z Libockého rybníka odděluje voda pro pražský Hradní vodovod. Potok se dále nazývá Šárecký a pod rekreační nádrží Džbán vytváří nádherné údolí Divoké, Tiché a Dolní Šárky. Retenční nádrž Jiviny v Praze 6 je využívána Českým rybářským svazem k chovu ryb.

Retenční vodní nádrž Jiviny má poměrně zajímavé pobřežní porosty rozličné syntaxonomické příslušnosti. Převládají rákosové porosty svazu Phragmition, podmáčené polohy s porosty svazu Agropyro-Rumicion crispi a vrbové porosty svazu Salicion triandrae.

Nádrž je díky 5,5 m vysoké a 288 m dlouhé hrázi schopna při povodních pojmout až 240 000 m³ vody a zatopená plocha je 118 000 m².

Literatura

Použitá literatura:

Autor: Kateřina Chomátová, 2.B