Rašeliniště Hovízna

(Přírodní rezervace)

Rašeliniště na pravém břehu Zlaté stoky, 1 km severozápadně od Ponědrážky. Jedno z nejcennějších rašelinišť na pramenných vývěrech, které je svým charakterem ojedinělé i v oblasti na rašeliniště tak bohaté, jako je Třeboňská pánev. Území je přirozeným refugiem mnoha rostlinných i živočišných druhů.

021788_05_116200.jpg, 131kB
Katastrální území Ponědrážka
WGS84 souřadnice 49°8'35,39"N, 14°41'37,87"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 7.01 ha
Nadmořská výška 415 - 416 m

Předmět ochrany

Je to jedno z nejcennějších rašelinišť na pramených vývěrech. Je to přirozené refugium pro mnoho živočišných a rostlinných druhů.

Rostliny

Lokalita je z velké části porostlá řídkými nálety břízy bělokoré (Betula pendula), vrb a borovice lesní (Pinus sylvestris). rosnatkaokrouhlolista.jpg, 69kB Východní a západní plochy rezervace tvoří louky, z nichž jen část je dodnes obhospodařována. Pod Zlatou stokou se vytváří porost olše lepkavé (Alnus glutinosa), lemovaný směrem do neobhospodařovaných luk porosty tavolníku vrbolistého (Spiraea salicifolia).

Nejcennější jsou prameniště v počátečních fázích rašelinění s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba), rosnatkou anglickou (Drosera anglica) a rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia). Obě rosnatky zde někdy vytvářejí křížence Drosera xobovata. Na odtocích z pramenišť nebo ve zvodnělých struhách jsou porosty ostřice zobánkaté (Carex rostrata) a ostřice dvoudomé (Carex dioica), bublinatky menší (Utricularia minor) a vachty trojlisté (Menyanthes trifo­liata). V porostech suchopýru úzkolistého (Eriophorum angus­tifolium) se vzácně objevuje i suchopýr štíhlý (Eriophorum gracile), třtina nachová (Calamagrostis purpurea) a suchopýrek alpský (Trichophorum alpinum). Na zpevněných nezarostlých místech rašeliniště se vyskytuje zábělník bahenní (Comarum palustre), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora) a smldník bahenní (Peucedanum palustre), na zrašelinělých loukách bezkolenec modrý (Molinia caerulea agg.), ostřice prosová (Carex panicea), čertkus luční (Succisa pratensis) a pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris)

Houby

Extrazonální výskyt teplomilných druhů hub, například čapulky bahenní.

021786_05_116186.jpg, 99kB

Živočichové

Na porostech tavolníků je běžný bělopásek tavolníkový (Neptis rivularis). Vzhledem k malé rozloze a charakteru stanoviště se vyskytují běžné druhy obratlovců okolních biotopů.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Barbora Pekárková, 2.C