Soví les

(Přírodní památka)

Soví les se rozkládá 2 km jihovýchodně od Třeboně. Je to rašelinový les a nachází se tu několik turistických stezek. Po okolí jsou vyvěšeny informační cedule, které seznamují návštěvníky s těžbou rašeliny.

original.jpg, 85kB
Katastrální území Třeboň
WGS84 souřadnice 48°59'2.65"N, 14°48'59.58"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 20,33 ha
Nadmořská výška 432 - 433 m

Předmět ochrany

Reprezentativní úsek sekundárního rašelinného lesa v Zámeckém polesí s vyšší druhovou diverzitou porostů. Ve vysoké koncentraci zde hnízdí vzácné druhy ptáků.

Rostliny

Území je tvořeno převážně borovými a smrkovými porosty, které rostou na původním blatkovém boru. Poměrně členitý je porost borovic ve stáří až 130 let. Mladší smrkové a borové stormky s příměsy bříz jsou méně časté. Bylinný porost je druhově velmi chudý, nápadně hojný je bělomech sivý. V rozvodněných místech najdeme bezkolenec rákosovitý, borůvku černá, brusinku obecná, šťavel kyselý, kapraď osténkatou, řídce zde roste borůvka bažinná.

Živočichové

KulisekNejmensi.jpg, 29kB Vzhledem k přítomnosti přestárlých borovic se zde nachází velké množství vzázných bezobratlých druhů, hlavně brouků. Mezi ně patří krasec měďák, krasec osmiskvrnný. Vyskytují se tu i vzácní ptáci. Pravidelně zde hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), orel mořský (Haliaeetus albicilla), sluka lesní (Scolopax rusticola), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), sýc rousný (Aegolius funereus), lelek lesní (Caprimulgus europaeus), datel černý(Dryocopus martius). Z plazů zde žijí ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a zmije obecná (Vipera berus).

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Monika Papežová, 2.B