Velký a Malý Tisý

(Národní přírodní rezervace)

Velký a Malý Tisý je národní přírodní rezervace poblíž města Lomnice nad Lužnicí v okrese Jindřichův Hradec ležící na území CHKO Třeboňsko. Součástí rezervace je 11 větších rybníků, mimo jiné i dvojice rybníků Velký a Malý Tisý, které daly lokalitě název. Rybníky mají velmi členité břehy, zátoky, poloostrovy a ostrovy. K nim přiléhají plochy podmáčených luk, vřesovišť, křovitých vrbin, olšin, menší lesíky i souvislý les a pole.

Velky_Tisy.jpg, 112kB
Katastrální území Lomnice nad Lužnicí [686697]
WGS84 souřadnice 49°3'34.576"N, 14°43'21.649"E
Rok vyhlášení 1957
Rozloha 615,54 ha (ochranné pásmo 91,07 ha)
Nadmořská výška 425 - 430 m

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je jedna z nejvýznamnějších ornitologických rezervací v Česku. Význam má i z pohledu entomologického a nachází se zde i typická flóra.

Rostliny

Calla_palustris.jpg, 69kB Kdysi nejrozsáhlejší formaci lužních doubrav a olšin pokrývají dnes rybníky. Olšiny se zachovaly nejčastěji v podobě křovinatých porostů vrb a jako porosty olše lepkavé. Ve zvodnělých místech roste kapradiník bažinný, ďáblík bahenní, u zanesených stok nebo zbahněných okrajů rybníků rozpuk jízlivý a ostřice nedošáchor, dřípatka horská a čarovník prostřední. Velké plochy bývalých pastvin se uzavírají nálety břízy a borovice, ustupuje trnka, hloh jednosemenný, hloh obecný a jalovec obecný. Vzácně roste vemeník dvoulistý, prha arnika, řebříček bertrám, pcháč různolistý a v podrostu řídkých porostů krušiny olšové na několika místech hadilka obecná. Porosty jednosečných luk (Arrhenatherion, Caricion fuscae, Molinion) na březích rybníků jsou stanovištěm pro všivec ladní, hadí mord nízký, vstavač kukačku, prstnatec májový, pupečník obecný, pampelišku Nordstedtovu, jetel kaštanový a kozlík dvoudomý. Na fragmentech ustupujících ostřicomechových rašelinišť, z nichž největší je na ostrůvku Malého Tisého, roste v porostech rašeliníků ostřice mokřadní, vachta trojlistá, klikva bahenní a rosnatka okrouhlolistá. Ve vodních společenstvech menších rybníků kvete lakušník niťolistý, rdest světlý, r. ostrolistý, r. vláskovitý, voďanka žabí a řečanka mořská. Ustupující porosty rákosin s dominujícím rákosem obecným lemují v různě širokých pruzích vodní hladiny rybníků. Ve spuštěných nebo vypuštěných rybnících se v mělčinách rozrůstají společenstva s porosty haluchy vodní, kamyšníku přímořského, šmelu okoličnatého, tajničky rýžovité, ostřice české, skřípiny kořenující a sítiny rybniční. V ostřicových porostech s dominantní ostřicí štíhlou roste zábělník bahenní, bazanovec kytkokvětý, tolije bahenní, rozrazil štítkovitý, třtina šedavá a štírovník bažinný.

Živočichové

Orel_Morsky.jpg, 433kB Z hlediska fauny jsou zde zřejmě nejvýznamnější a relativně nejlépe prozkoumanou skupinou živočichů ptáci. Kromě běžnějších druhů vodních ptáků hnízdí v rezervaci pravidelně orel mořský, luňák hnědý, pochop rákosní, hohol severní, rybák obecný, chřástal vodní, slavík modráček, cvrčilka slavíková, moudivláček lužní a další. K druhům, které hnízdí nepravidelně, patří například volavka červená, bukač velký, chřástal malý a sýkořice vousatá. Plochy rákosin a litorálních porostů jsou významnými hnízdišti desítek dalších druhů ptáků, kteří jsou vázáni na tyto biotopy. Rybník Velký Tisý je rovněž význačným ptačím tahovým shromaždištěm. Koncem léta a v podzimních měsících je zde možno spatřit tisícihlavá hejna několika druhů kachen a hus. Vyskytují se zde volavky bílé, kormoráni velcí, bahňáci a mnoho dalších druhů vodních ptáků. Z obratlovců je zde význačný výskyt vydry říční, k nejvýznamnějším chráněným druhům bezobratlých patří páchník hnědý, batolec duhový, bělopásek tavolníkový či škeble rybničná.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Vojtěch Svoboda, 2.B