Horní Lužnice

(Přírodní rezervace)

Meandrující, 16 km dlouhý tok řeky Lužnice s množstvím mrtvých ramen a tůní v nivě mezi Novou Vsí nad Lužnicí a Suchdolem nad Lužnicí. Jeden z posledních zachovaných úseků nížinné meandrující řeky na území Čech. V periodicky přeplavované nivě lemované svahy říčních teras se nachází množství terénních depresí, mrtvých ramen a přibližně 140 různě velkých a hlubokých tůní s charakteristickou vodní a mokřadní vegetací a květenou.

A2_Horni_Luznice_Sevcik.jpg, 718kB
Katastrální území Dvory nad Lužnicí, Halámky, Krabonoš, Nová Ves nad Lužnicí, Tušť (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°51'11.44"N, 14°54'32.01"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 414,10 ha
Nadmořská výška 452 - 467 m

Předmět ochrany

Tato oblast je chráněna z důvodu bohaté fauny a flóry, žijící v meandrující Lužnici. Vlivem erozních a akumulačních procesů se vytvořil terasový systém zahrnující až šest terasových stupňů.

Rostliny

Pestrá vegetace přeplavovanáho území a na svazích přilehlých teras vznikla Utriculariaaustralis.jpg, 45kB po odlesnění doubrav a olšin. Na loukách začaly vznikaly rozsáhlé postory tvořené chrasticí rákosovitou. V tůních a slepých ramenech řeky se, hojně vyskytuje žebratka bahení, bublinatka jižní a vzácně stolístek klasnatý. Ve stojatých vodách tůní roste ďáblík bahení. Kromě několika kolonií stulíku žlutého byl v jednom starém meandru nalezen vzácný kříženec se stulíkem malým. Ve stojatých vodách se dále vyskytuje kosatec žlutý, puškvorec obecný a konitrud lékařský. Dna tůní zarůstají bahničkou chudokvětou, protěží bahení, blatěnkou vodní, puštičkou rozprostřenou, žabníkem kopinatým a skřípinou kořenující. Na terasách a svazích, které jsou sušší než okolní půda, roste černýš český, vzácně koninec jarní, zvonečník klasnatý, žluťucha orlíčkolistá a hvozdík pyšný. Na úpatí svahů v častých prameništích kvete bledule jarní. Na otevřených místech s vysokými ostřicemi, kromě bazanovce kytkokvětého asmldníku bahenního, roste rozstroušeně kosatec sibiřský.

Živočichové

Území Horní Lužnice, tvořené pestrou mozaikou různých typů mokřadů říční nivy a extenzivních luk, je v okolní kulturní krajině významným refugiem na tyto biotopy vázaných druhů. Ve velmi bohatých populacích se vyskytují společenstva druhů typických především pro malé vodní nádržky, která již v okolní krajině vymizela, nebo je jejich početnost výrazně redukována. Jedná se především o zástupce měkkýšů, korýšů, vážek, jepic, pošvatek, střechatek, chrostíků atd. Skupina bezobratlých živočichů byla dosud studována pouze částečně, a to pavouci a některé čeledi brouků, především střevlíkovití.

Vedle běžných druhů byl prokázán výskyt střevlíkovitých brouků Leistus rufescens, Tachys diabrachys bisbimaculatus, Tachys parvulus, Trechus rivularis, Trechus obtusus, Amara helleri a velmi vzácných mandelinek Asiorestia brevicollis a Longitarsus fulgens. Mezi jedny z nejvzácnějších pavouků lokality patří Zelotes clivicola, Zelotes lutetianus, Arctosa figurata, Hygrolycosa rubrofasciata, Taranucnus setosus a Abacoproces saltuum. PiskorPruhovany.jpg, 11kB

Byl prokázán výskyt 168 druhů obratlovců, z toho 19 druhů ryb, 10 druhů obojživelníků, 5 druhů plazů, 109 druhů ptáků (88 hnízdících) a 25 druhů savců. Dále zde žijí další významní živočichové, kteří jsou vázáni na zdejší ekosystém říčních niv, jako například mník jednovousý, piskoř pruhovaný, sekavec podunajský, skokan štíhlý, hohol severní, bekasina otavní, vodouš kropenatý, ledňáček říční, konipas luční, cvrčilka říční, cvrčilka zelená, slavík modráček, rejsec černý, rejsec vodní a vydra říční.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Jakub Schorník, 2.C