Rašeliniště Pele

(Přírodní rezervace)

Zaplavovaná niva na soutoku dvou lesních potoků, 2 km východně od Chlumu u Třeboně.

obr1
Katastrální území Chlum u Třeboně, Staňkov (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°57'28.36"N, 14°57'49.39"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 11.30 ha
Nadmořská výška 462 - 464 m

Předmět ochrany

Niva byla v minulosti odvodněna a využívána jako louky. Dochovaly se i zbytky hráze vodní nádrže. Dnes jsou pozemky zvodnělé a ponechané přirozenému vývoji. Veřejnosti je území přístupné po lesní cestě z osady Pele.

Rostliny

rostliny.jpg, 102kB V horní části úzkých údolních přeplavovaných niv potoků jsou porosty chrastice rákosovité (Phalaroides arundinacea), nad soutokem se rozpadají řídké olšiny (Alnion glutinosae), tvořené hlavně olší lepkavou (Alnus glutinosa) a vtroušenou olší šedou (A. incana). V dolejších partiích s vyšším podílem organického sedimentu se tvoří porosty ďáblíku bahenního (Calla palustris), ve vodě je bublinatka jižní (Utricularia australis). Na části soutoku a v ústí do rybníka Vydýmač se vytváří rašeliniště (Sphagno recurvi - Caricion canescentis) z plovoucích koberců rašeliníku bodlavého (Sphagnum cuspidatum) a jednostranného (S. subsecundum) s klikvou bahenní (Oxyccocus palustris), rosnatkou okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), početnou populací bublinatky menší (Utricularia minor), violkou bahenní (Viola palustris), bazanovcem kytkokvětým (Naumburgia thyrsiflora) a pupečníkem obecným (Hydrocotyle vulgaris). Na obvodu roste řídce rojovník bahenní (Ledum palustre) a rašeliník prostřední (Sphagnum magellanicum). Pod soutokem se rozkládá rozsáhlé zvodnělé území s převažující chrasticí, ostřicí zobánkatou (Carex rostrata), řidčeji o. plstnatoplodou (C. lasiocarpa) a sezábělníkem bahenním (Comarum palustre).
Místy jsou rozšířeny nálety smrků a olší různého stáří, na rezervaci bezprostředně navazují kulturní porosty se smrkem a borovicí.

Živočichové

Oligotrofní mokřad je stanovštěm cenných společenstev bezobratlých živočichů především ze skupin měkkýšů, korýšů, pavouků, jepic, vážek, střechatek, pošvatek, chrostíků a dalších. Mimo jiné tu žijí rak říční (Astacus astacus), vážka tmavoskvrnná (Leucorrhinia rubicunda), lovčík vodní (Dolomedes fimbriatus) a vodouch stříbřitý (Argyroneta aquatica). Potkáme běžné druhy obratlovců okolních lesních a lučních biotopů, pro rezervaci je charakteristický skokan ostronosý (Rana arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), vodouš kropenatý (Tringa ochropus), bekasina otavní (Gallinago gallinago) a rejsec vodní (Neomys fodiens)

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Šárka Volková, 2.B