Rod

(Přírodní rezervace)

Rybník Rod (32 ha) s rašeliništěm ve výtopě, 500 m východně od Frahelže.

Rod.jpg, 162kB
Katastrální území Val u Veselí nad Lužnicí
WGS84 souřadnice 49°7'16.06"N, 14°44'44.57"E
Rok vyhlášení 1990
Rozloha 36,1 ha
Nadmořská výška 415 - 416 m

Předmět ochrany

Rybník s rozsáhlými litorálními porosty vytvářejícími ostrovy a členité břehy, hnízdiště běžných druhů vodního ptactva. Východní část rybníka tvoří přechodové rašeliniště s významnou květenou.

Rod3.jpg, 167kB

Rostliny

Glyceria_maxima.jpg, 92kB Rozsáhlé ostrovy a poloostrovy nepravidelných tvarů tvoří společenstva rákosin klidných vod tvořených výlučně plovoucím zblochanem vodním (Glyceria maxima). Místy se na jejich obvodu vykytuje orobinec širolistý (Typha latifolia) a úzkolistý (Typha angustifolia) nebo kosatec žlutý (Iris pseudacorus).

Směrem na východ k lesnímu komplexu přecházejí zblochanové plochy plynule do pásma vysokých ostřic (Caricion gracilis, Caricion rostratae) s ostřicí štíhlou (Carex gracilis), ostřicí ostrou (Carex acutiformis), ostřicí vyvýšenou (Carex elata), ostřicí měchýřkatou (Carex vesicaria) a zábělníkem bahenním (Comarum palustre). V tomto vegetačním pásmu se nachází několik mělkých jezírek se společenstvy svazů Nymphaeion albae a Sphagno-Utricularium s leknínem bělostným (Nymphaeion candida), zevarem nejmenším (Sparganium minimum), bublinatkou jižní (Utricularia australis) a b. bledožlutou (Utricularia ochroleuca). Na jejich okrajích se rozprostírají plochy ostřicovorašelinilíkových společenstev svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis, která navazují na koberce živých rašeliníků, ve kterých rostou rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pupečník obecný (Hydrocotyle vulgaris), violka bahenní (Viola palustris), klikva bahenní (Oxycoccus palustris), vzácně kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata) a suchopýr pochvatý (Eriophorum vaginatum).

Kolem lesa jsou vyvinuty úzké lemy bezkolencových luk se smldníkem bahenním (Peucadanum palustre), které přecházejí postupně do borůvkových borů. Nepravidelné vyvýšeniny v rašeliništi řídce porůstají tavolníkem vrbolistým (Spiracea salicfolia), krušinou olšovou (Frangula alnus), břízou bělokorou (Betula pendula) a borovicí lesní (Pinus sylvestris).

Rod2.jpg, 113kB

Živočichové

Rybník s ostrůvky a rozsáhlými litorálními porosty je ornitologickou lokalitou, navazující rašeliniště je stanovištěm cenných společenstev bezobratlých. Byli zde nalezeni například podhorský střevlíček Patrobus assimilis a drabčík Gymnusa variegata. Přírodní rezervace je jednou z mála českých lokalit s drabčíky Stenus kiesenwetteri a Atanygnathus terminalis.

Vzhledem k eutrofizaci poklesl v poslední době význam lokality jako hnízdiště vodních ptáků. Také v kolonii racka chechtavého (Larus ridibundus), jedné z největších na Třeboňsku, dochází k postupnému ubývání hnízdících ptáků.

RodPanorama.jpg, 94kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Richard Černý