Branské doubí

(Přírodní památka)

Branské doubí je přírodní památka nacházející se na třeboňsku v okrese Jindřichův Hradec poblíž Třeboně. V okolí se nachází Opatovický, Branský a Bahnitý rybník. Okolí Branského doubí je porostlé lesy a taky se v něm nachází vlhké louky.

Branske_doubi, 158 kB
Katastrální území Branná [609421]
WGS84 souřadnice 48°58'33.84"N, 14°46'56.88"E
Rok vyhlášení 2009
Rozloha 40,94 ha
Nadmořská výška 441 m

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je hlavně zachovalý původní porost s původním společenstvem, který se na našem území nachází už jen zřídka.

Rostliny

Duby letní, 88 kB Branské doubí patří mezi listnaté lesy s převážně původním složením rostlin. Nejvýznamnějším stromovým druhem je tu dub letní, od kterého jsou tu jedinci staří několik století. To je významné hlavně pro bezobratlé živočichy žijící ve ztrouchnivělých kmenech stromů. Mezi další stromy sem patří lípa srdčitá, buk lesní a olše lepkavá. Z bylin sem patří třeba prstnatec májový, ostřice třeslicovitá a další různé normální traviny jako psárka luční nebo srha říznačka. Nachází se tu ale i na okraji několik druhů, které se tu původně nevyskytovali. Nejčastěli smrk ztepilý nebo borovice lesní. V posledních letech jsou ale vytlačovány původními druhy stromů.

Houby

Rostou zde hlavně druhy hub typické pro doubravy a listnaté lesy, které byly v minulosti vykáceny nebo nahrazeny smrčinami. Například hřib dubový, ryzec syrovinka nebo hřib koloděj.

Živočichové

Pro bezobratlé je toto stanoviště hlavně výzmamné výskytem starých tlejících stromů. Mezi významnýmé druhy bezobratlých obývající Branské doubí patří třeba páchník hnědý a tesařík obrovský, jehož larvy potřebují duby starší sta let. Dále tu jsou významné druhy potemníků, kovaříků, kozlíčků a krasců.

Z obratlovců jsou zde kromě typických druhů savců hlavně hnízdiště různých ptáků. Například lejska bělokrkého, strakapouda prostředního, žluny šedé a puštíka obecného. Taky se zde nachází druhy plazů jako ještěrka obecná, užovka obojková a užovka hladká.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Jakub Hes, 2.B