Výtopa Rožmberka

(Přírodní rezervace)

Území podél ústí řeky Lužnice do rybníka Rožmberk s bohatě členitým pobřežím a rozsáhlými litorálními porosty plynule přechází do přilehlých vlhkých a rašelinných luk a sousedících lesů. Vlivem téměř nulového spádu řeky došlo během staletí k sedimentaci řekou unášeného materiálu a ke vzniku malé říční delty ve velkém rybníku, která nemá jinde na Třeboňsku obdoby.

Vytopa.jpg, 139kB
Katastrální území Stará Hlína (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 49°2'34.24"N, 14°48'0"E
Rok vyhlášení 1994
Rozloha 190,50 ha
Nadmořská výška 426 - 427 m

Rostliny

slavikmodracektundrovy.jpg, 101kB V rozlehlých, nepravidelně kosených, střídavě vlhkých loukách rostou ostřice prosová, ostřice obecná, čertkus luční, pcháč bahenní, sítina nitkovitá, řeřišnice luční, v nižších trávnících pupečník obecný a violka bahenní a na mnoha místech vytváří souvislé kolonie tavolník vrbolistý. V porostech vysokých ostřic s převažující ostřicí štíhlou rostou dále ostřice měchýřkatá a ostřice zobánkatá, suchopýr úzkolistý, zábělník bahenní a nacházejí se zde i velké plochy třtiny šedavé. Hladiny malých tůní ve zblochanových porostech se společenstvy svazů Nymphaeion albae a Hydrocharition pokrývají sporadicky leknín bělostný, voďanka žabí a ďáblík bahenní. V kyselejších a čistších vodách se vyskytují bublinatka bledožlutá, žebratka bahenní a zevar nejmenší. Na menších plochách podél vodní hladiny se nacházejí litorální rákosiny tvořené zejména rákosovými porosty. Pod východní částí hráze rybníka Vítek je vyvinuta mokřadní olšina, v jejíž podrostu se objevují lilek potměchuť, ostřice prodloužená, kosatec žlutý, řeřišnice hořká, rozpuk jízlivý a bazanovec kytkokvětý.

Živočichové

U bezobratlých živočichů existují zejména údaje o výskytu pavouků a některých skupin brouků. Nejvýznamnějšími druhy pavouků jsou palchetnatka, skálovka a slíďák. Z významnějších brouků byli nalezeni střevlíčci a drabčíci. Nápadný je výskyt hnízdotvorky pospolné. Na vtoku Staré řeky do rybníka se vyskytuje sekavec podunajský. Z práků hnízdí v přírodní rezervaci např.linduška luční, cvrčilka slavíková a cvrčilka zelená, slavík modráček, chřástal vodní a bekasina otavní. Lokalita má význam především jako tahové shromadiště vodních ptáků,hlavně v podzimním období,kdy bývá rybník vypuštěn. Rybník je jedním z center zimujících orlů mořských, pohromadě jich můžeme spatřit i více jedinců vydry říční. Na mokrých loukách je běžný skokan ostronosý.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Jana Švárová, 2.B