Hliníř

(Přírodní památka)

Rašeliniště se stejnojmenným rybníkem nedaleko obce Ponědrážka.

Hlinir.jpg, 160kB
Katastrální území Lhota u Dynína
WGS84 souřadnice 49°8'9.09"N, 14°40'50.82"E
Rok vyhlášení 1990
Rozloha 4,60 ha (ochranné pásmo - 10,68 ha)
Nadmořská výška 422 - 423 m

Předmět ochrany

Přechodové rašeliniště s řadou mělkých tůní částečně vysychajících v suchém období. Nachází se zde mnoho vzácných druhů flóry i bezobratlých.

Rostliny

LekninBelostny.jpg, 43kB Najdeme tu společenstva rostlin z druhu Sphagno Utricularion. Roste zde světlozelený zevar nejmenší (spirginium minimum), vedle něj najdeme i leknín bělosný (Nymphaea Candida) a hejna bublinaky běložuluté (Utricularia ochroleuca). V místech s kolísavou hladinou vody se vyskytují bohaté porosty bublinatky menší (Utricularia minor) a prostřední (Utricularia intermedia). Po obvodu rašelinních mělkých tůněk roste hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba) a menší porosty tvoří ostřice mokřadní (Carex limosa). Najdeme zde různé druhy ostřice, hojně roste i suchopýr úzkolisný a zábělník bahenní. Vyvýšeniny v rašeliništi jsou prorostlé nízkými a řídkými lesy (v převaze s borovicí lesní a podrostem brusnicovitých rostlin). V proláklinách roste klikva bahenní (Oxycoccus palustris) i borůvka černá (Vaccinium myrtillu). Rostou tu i malé keříky krušiny olšové (Frangulůa alnus)

Živočichové

Žije zde mnoho vzácných druhů bezobratlých slatinných zvířat. Byl zaznamenán např. výskyt vážky čárkované (Leucorrhinia dubia) a jarní (Sympetrum fonscolombei). Hojná je i ještěrka živorodá.

Geologie

Horninové podloží tvoří různobarevné pískovce, jílovce, slepence a prachovce (santon), které reprezentují svrchní oddíl klikovského souvrství. Tyto vrstvy jsou překryty kvartérním pokryvem,které přecházejí do rybníka. Toto rašeliniště pravděpodobně vzniklo na vývěrech podzemní vody.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Kateřina Jandová, 2.B