Bukové kopce

(Přírodní rezervace)

Bukové kopce je přírodní rezervace, jež leží nedaleko obce Chlum u Třeboně v okrese Jindřichův Hradec. Toto území spadá pod správu AOPK ČR Správa CHKO Třeboňsko. Jedná se o fragment bučiny uprostřed komplexu hospodářského lesa s převahou jehličnanů. Pro tuto oblast je charakteristická květnatá bučina s typickou květenou a faunou. Útočiště zde nalézá populace mizejících druhů rostlin.

Bukovekopce.jpg, 173kB
Katastrální území Chlum u Třeboně (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°55'18.07"N, 14°56'20.49"E
Rok vyhlášení 1990
Rozloha 15,07 ha
Nadmořská výška 470 - 489 m

Předmět ochrany

Důvodem ochrany jsou květnaté bučiny s kyčelnicí devítilistou, která je v Třeboňské pánvi výjimečně se vyskytujícím lesním společenstvem.

Rostliny

Monotropa_hypopitys.jpg, 44kB Jak již z názvu vypovídá, převažující formací je květnatá bučina (Dentario enneaphylliFagetum) s bohatým bylinným podrostem. Ve stromovém patře se nachází převážně statné buky lesní (Fagus sylvatica), ale také smrk ztepilý (Picea abies), javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). V podrostu se vyskytují zejména rostliny jarního aspektu, mezi něž patří například šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera) a kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), violka lesní (Viola reichenbachiana), věsenka nachová (Prenanthes purpurea), strdivka nicí (Melica nutans), ostřice prstnatá (Carex digitata), kakost smrdutý (Geranium robertianum), hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), svízel vonný (Galium odoratum), řeřišnice nedůtklivá (Cardamine impatiens), řeřišnice křivolaká (Cardamine flexuosa). V současné době je toto území také jedinou lokalitou, kde roste i řeřišnice trojlistá (Cardamine trifolia) v rámci CHKO Třeboňsko.

Houby

Tato oblast je cenná i po stránce mykologické. Rostou zde zástupci některých vzácných pozemních druhů hub typických pro bučiny. Například kuřátka zlatá (Ramaria aurea), holubinka sluneční (Russula solaris), helmovka (Mycena erubescens), ale také velmi vzácný hnojník strakatý (Coprinus picaceus).

Živočichové

Žijí zde zejména ty druhy bezobratlých, jež jsou vázány na přirozené bučiny. Nachází se zde například pestrokrovečník (Tillus elongatus) a krasec (Dicerca berolinensis). Vzhledem k malé rozloze Bukových kopců, které jsou obklopeny kulturními porosty, se zde nachází i běžné druhy obratlovců. Nalezneme zde datla černého (Dryocopus martius) i krkavce velkého (Corvus corax). Tato přírodní rezervace je také jednou z mála oblastí, kde může vidět i holuba doupňáka (Columba oenas).

021745_05_115955.jpg, 79kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Markéta Polednová, 2.B