Dračice

(Přírodní rezervace)

Přírodní rezervací protéká stejnojmená řeka Dračice. Díky podhorksému charakteru řeky je její koryto útočištěm mnoha druhů živočichů. V jejím okolí najdeme i nejrůznější druhy rostlin. Část toku leží mezi obcí Klikov a státními hranicemi s Rakouskem. V minulosti byl tok řeky využíván k pohonu hamrů na zpracování železa, dnes zde můžeme najít už jen zbytky hráze zaniklé vodní nádrže. V současnosti je koryto ponecháno samovolnému vývoji.

dracice.jpg, 159kB
Katastrální území Klikov (okres Jindřichův Hradec)
WGS84 souřadnice 48°53'40.78"N, 14°58'5.61"E
Rok vyhlášení 1998
Rozloha 8,12 ha
Nadmořská výška 472 - 490 m

Předmět ochrany

Důvodem ochrany je stáčící se koryto řeky, kde se vyskytuje významná fauna a flóra.

Rostliny

SoldanellaMontana.jpg, 72kB Nejčastěji se zde vyskytují ptačincové olšiny, na horním úseku řeky najdeme nejvíce lem dřevin s vrbou křehkou. V břehovém porostu roste chrastice rákosovitá, vrbina obecná, ostřice třeslicovitá a pomněnka bahenní. Ve střední části rezervace je tok obrůstán olší lepkavou, pod kterou roste krabilice chlupatá, metlice trsnatá a paparatky samičí. Na kamenitých březích můžeme najít měřík trnitý a játrovku pobřežnici obecnou. V písčitých trávnících zalitých sluncem se vyskytuje lněnka alpská. Do chladnějších částí údolí zasahují i druhy rostlin ze sousedního Rakouska např. kamzičník rakouský, dřípatka horská a olše zelená.

Živočichové

Díky charakteru úzké, několik desítek metrů široké linie a probíhající komplexem lesních porostů, se zde vyskytují vzácné druhy bezobratlých živočichů i obratlovců. Žije zde celkem 19 druhů vážek a celoevropsky ohrožená je z nich klínatka rohatá a páskovec kroužkovaný. Žijí zde také početné populace mihule potoční, vranky obecné, mřenky mramorované. Z ptactva zde hnízdí ledňáček říční a konipas horský. Dále zde můžeme nalézt také vydru říční.

paskoveckrouzkovany.jpg, 58kB

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Marie Havrlantová, 2.C