Lhota u Dynína

(Přírodní památka)

Lhota u Dynína je přírodní památka nacházející se na Třeboňsku. Tvoří ji převážně podmáčené louky a přilehlý jihovýchodní břeh rybníka Bošilec, který leží přibližně 500 m od obce Lhota u Dynína. Okraj rybníka tvoří rašeliništní podmáčené louky se vzácnými a chraněnými druhy dřevin. Část luk, které nejsou pro velké zavodnění obhospodařovány, pozvolna zarůstá náletem dřevin.Podloží tvoří různobarevné pískovce, slepence a jílovce první křídy. V západní části chráněného uzemí je kvartérní pokryv tvořen písčitými sedimenty, hlinitými sedimenty a sedimnety vodních nádrží. Původní povrch tvoří kambizem pseudoglejová. Dnes na uzemí vzniklo maloplošné hospodaření. Dochází zde k pravidelnému sečení luk. Díky zvýšenému přistupu živin z obhospodařování okolní zemědělské půdy dochází k postupnému zarůstání lokality nálety dřevin. Problém nastává s nekontrolovatelnou manipulací s haldinou rybníka. Pro návštěvu přírodní památky je nejednoduši použit polní cestu, která je veřejnosti zpřístupněna po celý rok.

LhotaUDynina, 89kB
Katastrální území Lhota u Dynína
WGS84 souřadnice 49°7'53.59" N, 14°40'2.81" E
Rok vyhlášení 1991
Rozloha 7,25 ha
Nadmořská výška 420 - 421 m

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou podmáčené rašeliništní louky se vzácnými a chráněnými druhy dřevin.

Rostliny

BazanovecKytkokvety.jpg, 81kB Severní část uzemí tvoří hlavně v blízkosti rybníka mokřadní olšiny a vrbiny. Roste zde bazanovec kytkokvětý (uveden na obrázku). Mezi nimi můžeme najít malé zvodnělé plološky ostřic. V nich roste převážně vachta trojlistá a bublinatka bledožlutá. Východně od rybníka se setkáme s malým smíšeným výběžkem, kde roste zejména dub letní, borovice lesní a bříza bělokorá. Jižní část tvoří hlavně luční porosty s bezkolencem modrým. Bohatě zastoupený je tu i pupečník obecný, prstnatec májový, tolije bahenní a vemeník dvoulistý.

Živočichové

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanoviště mohřadů a podmáčených luk je zcela zřejmé, že zde je zastoupena velká řada bezobratlých. Z obratlovců je možné se tu setkat s cvrčilkou říční, cvrčilkou zelenou a slavíkem modráčkem. V okrajových částech rydbníka hnízdí hlavně potápka černokrká, husa velká, kopřivka obecná a další druhy.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Denisa Šedivá, 2.B