Horusická Blata

(Přírodní rezervace)

Horusická Blata jsou přírodní rezervace v okresech České Budějovice a Tábor.Nachází se v Třeboňské pánvi mezi vesnicemi Bošilec a Horusice. Horusický rybník je 0,5 km jižně od obce Horusice. Okrajová část rozsáhlého slatiniště a rašeliniště, které je dnes z větší části zatopena rybníkem. Vodní plocha přechází v hydroserii litorálních porostů, slatiniště, ostřicových, vrbových a olšových porostů a rašelinných mezotrofních luk.

HorusickaBlata.jpg, 118kB
Katastrální území Bošilec, Horusice
WGS84 souřadnice 49°9'33.56"N, 14°38'58.7"E
Rok vyhlášení 1990
Rozloha 53,66 ha
Nadmořská výška 415 - 416 m

Předmět ochrany

Litorální vegetace (zblochanové a rákosové porosty), křovité vrbové porosty, přechodová rašeliniště a ostřicové, polokulturní až kulturní louky na západním břehu Horusického rybníka a v jeho výtopě. V Botanické lokalitě je i mnoho chráněných vodních ptáků.

Rostliny

Thelypteris_palustris.jpg, 55kB Z hlediska ochrany je nejdůležitější především pruh nezpevněných půd v akumulačním prostoru ústí Bukovského potoka pokrytých společenstvy svazu Carici - Rumition virosae s výskytem populací kapradiníku bažinného (Thelypteris palustris), pryskyřníku velkého (Ranunculus lingua), kapradi hřebenité (Dryopteris cristata), ostřice dvoumužné (Carex diandra), zábělníku bahenního (Comarum palustre), bazanovce kytkokvětého (Naumburgia thyrsiflora), vachty trojlisté (Menyanthes trifoliata), všivce bahenního (Pedicularis palustris), prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a bradáčku vejčitého (Listera ovata). Souvislé plochy rákosu (Phragmites australis) plynule přecházejí v rozsáhlé plochy ostřic (Magnocaricion elatae), do kterých pronikají křovité formace vrb (Salicion cinereae).

V severní části ve směru k obci Horusice se k nim přidávají nálety břízy bělokoré (Betula pendula), olše lepkavé (Alnus glutinosa), borovice lesní (Pinus sylvestris) a topolu osiky (Populus tremua). V největší a nejstarší uzavřené olšině povrch rašeliniště degraduje a tvoří se slatina. Přilehlé kulturní louky přirozeně navazují na ostřicové nebo vrbové formace a nacházejí se v různém stupni podmáčení.

Živočichové

ZrzohlavkaRudozoba.jpg, 32kB Lokalita je především významným hnízdištěm na litorální porosty a mokré louky vázaných druhů ptáků. Hnízdí např. čírka modrá, chřástal vodní, bekasina otavní, břehouš černoocasý, vodouš rudonohý, linduška luční, konipas luční, cvrčilka slavíková, cvrčilka zelená, slavík modráček a sýkořice vousatá. Hnízdil zde i bukač velký, zrzohlávka rudozobá a výjimečně moták lužní. Horusický rybník je jedním ze čtyř nejvýznamějším shromaždišť vodních ptáků v době migrací na Třeboňsku.

Použité informační zdroje

Při zpracování této stránky byly použity následující podklady:

Autor: Tereza Prokopová, 2.B